Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu auditu. Nejedná se ovšem o zpracování auditu u konkrétní společnosti, ale o přípravu vybrané společnosti na blížící se audit. Vybraným podnikem je v tomto případě Kovárna VIVA, a. s. V teoretické části nejprve detailně vysvětluji pojem audit, v praktické části se následně snažím přiblížit cílům práce. Tím je posouzení přípravy na audit a jeho průběhu, respektive zpracování návrhu na efektivní přípravu na audit a zajištění jeho bezproblémového průběhu.
This master thesis deals with the topic of auditing. However, it is not about the audit of a specific company, but about the preparation of the selected company for the upcoming audit. The selected company in this case is Kovárna VIVA, a. s. In the theoretical part I first explain in detail the concept of audit. In the practical part I try to approach the objectives of the thesis. This is the assessment of the preparation for the audit and its course, or the elaboration of a proposal for effective preparation for the audit and ensuring its smooth course.
Description
Citation
BŘEČKA, T. Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: částečně odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.: Vysvětlete využití interního auditu z pohledu externích auditorů. Popište stanovení životnosti kovacích lisů v dané společnosti. Odpovězeno částečně. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Práce vykazuje nedostatky. Některé pasáže jsou nadbytečné a postrádají své opodstatnění z hlediska cíle a obsahu práce. Klíčovým výstupem je rámec obsažený v tab. 8, který měl být detailněji rozpracován. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Definujte teoreticky SWOT analýzu. Ve slabých stránkách ve SWOT analýze uvádíte klesající počty kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, ze které analýzy tuto slabou stránku vyvozujete? Ve které analýze hodnotíte možnosti expanze podniku do dalších zemí. Částečně odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO