Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. V druhé části je pak charakterizován Zemědělský podnik Kvasicko, toto je pak doplněno o strategickou analýzu podniku. Následující část je věnována benchmarkingu podniku se zvolenými konkurenty. V poslední části jsou navržena opatření pro zlepšení finanční a obchodní situace.
This thesis deals with the financial and commercial evaluation of the performance of the Zemědělský podnik Kvasicko using the benchmarking method. The first part focuses on the theoretical background necessary for solving the given problem. The second part then characterizes the Zemědělský podnik Kvasicko, this is then complemented by a strategic analysis of the enterprise. The following part is devoted to benchmarking the enterprise with selected competitors. In the last part, measures for improving the financial and business situation are proposed.
Description
Citation
BARTOŠ, O. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Z pohledu geografického umístění, jsou podniky srovnatelné? Zodpovězeno. Ing. David Schüller, Ph.D. - Co Vás vedlo k financování traktorů značky John Deere? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO