Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodním trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je navrhnout a aplikovat efektivní způsob cenové diskriminace online vzdělávacích kurzů na trzích České republiky, Německa a Polska. Tyto návrhy autor práce opírá o výpočty parity kupní síly, cenové hladiny a o analýzu místních trhů vybraných zemí. Dále bude prověřena souvislost hrubého domácího produktu na obyvatele ve standardu kupní síly a dalších makroekonomických ukazatelů – inflace a nezaměstnanosti. Na základě získaných výsledků budou navrhnuty možné způsoby cenové diskriminace.
The subject of the diploma thesis is to devise and apply an effective method of price discrimination of online educational courses on the market of the Czech Republic, Germany and Poland. The author bases these proposals on calculations of purchasing power parity, price level and analysis of local markets in selected countries. Furthermore, the connection of gross domestic product per capita in the standard of purchasing power and other macroeconomic indicators - inflation and unemployment - will be examined. Based on the obtained results, possible ways of price discrimination will be proposed.
Description
Citation
SEDLÁČEK, M. Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luhan: Jaká jsou doporučení danému podniku v rámci implementace Vašich návrhů? Řešil jste v rámci návrhů i GDPR? - odpovězeno doc. Žižlavský: Co daný podnik nabízí, resp. co je produktem? Jakého zaměření jsou nabízené kurzy? Může jeden způsob cenové diskriminace být vhodný na celé diverzifikované portfolio kurzů? Jak jste stanovil hodinovou sazbu, zmíněnou ve Vaší práci? Jakou formu pracovního vztahu využívá konkurence při angažování pracovní síly? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO