Škrabák vodícího válce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá škrabáky, které mají svoje místo v papírenském, potravinářském, či chemickém průmyslu. Vliv mají na hospodárnost a kvalitu výrobního procesu. Analýza pojednává o užití tohoto zařízení v papírenském průmyslu a věnuje se především jednotlivým konstrukčním uzlům škrabáku. Z analýzy vychází tři možné návrhy konstrukce, kdy je autorem práce vybrána varianta fungující na principu přítlaku pomocí vlastní váhy, a ta je dále zpracována do finálního řešení včetně výkresové dokumentace. V práci jsou provedeny analýzy základních parametrů pro daný škrabák a kontroly možných kritických míst konstrukce. V závěru jsou shrnuty výsledky stanovených kontrol a výsledný konstrukční návrh zařízení. Navržené zařízení lze užít pouze pro daný vodící válec ve stroji, pro který byl škrabák navržen.
This bachelor thesis deals with doctors, that play essential role in paper, food, or chemical industry. These devices have effect on economy and quality of manufacturing process. Analysis discusses usage of this device in paper making industry and it mainly focuses on individual structural nodes. From this analysis are created three possible designs, from which author of this paper selected one, that works on the principle of pressure caused by the weight of the doctor, which is further elaborated and made into drawing documentation. The work analyses the basic parameters for the doctor and checks possible critical points of the construction. The end summarizes results of these inspections and the final design of the construction. Solution can be only used on particular guide roll, which it was designed for.
Description
Citation
ŠMÍD, D. Škrabák vodícího válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Proč je požadováno vodotěsné svaření nosníku škrabáku? - zodpovězeno 2) Jaký vliv na výslednou přítlačnou sílu má tření v ložiscích čepu? Odhadněte, jak se změní přítlačná síla, pokud v důsledku nevhodného uložení bude v ložiscích působit třecí moment odpovídající souč. smykového tření 0,8. - zodpovězeno Doc. Nečas: V čem byla hlavní motivace a přínos pro řešení problému? Nebylo by možné jednodušší řešení? - zodpovězeno Ing. Šperka - Co bylo v původní konstrukci špatně? - zodpovězeno Doc. Nečas: Kde by byl problém s nevodotěsností? Kde se hromadila kapalina? - zodpovězeno Doc. Koutný: Nelze uvažovat jako polotovar tvaru L? - zodpovězeno Ing. Šperka: V jakém směru je přítlačná síla? Jak se změnií konfigurace při opotřebení? - zodpovězeno Jak jste počítal se třením? Jak se otáčí válec? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO