Výroba součásti "Kabelová příchytka"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby konzole kabelové příchytky, která slouží pro upevňování kabelů. Součást je vyráběna z plechu korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 o tloušťce 2 mm a o velikosti roční výrobní série 200 000 ks. Z porovnání výrobních možností byla zvolena výroba pomocí postupového sdruženého nástroje. Po zhodnocení technologičnosti, stanovení rozvinutého tvaru, rozmístění součástky na pásu a zvolení svitků plechu jako polotovaru byl stanoven výrobní postup skládající se z pěti kroků. Dle postupu výroby a technologických i konstrukčních výpočtů byl zkonstruován nástroj. Jako vhodný stroj pro výrobu byl zvolen výstředníkový lis S 160 E od firmy Šmeral Brno a.s. Pomocí ekonomického zhodnocení byla vypočtena tržní cena na 25 Kč se 42 % marží. Bod zvratu byl stanoven na 38 970 ks.
The bachelor thesis deals with the suggestion of a cable clamp bracket, which is used for fastening cables. The component is made from a stainless steel sheet X5CrNi18-10 with a thickness of 2 mm and manufacturing production 200 000 pieces per year. Through comparing the manufacturing options, the production based on a progressive combination tool was chosen. By considering the viability, setting the unrolled shape, placing the part on the strip, and choosing the coil as the semi-finished product, the manufacturing process, consisting of five steps, was selected. In accordance with manufacturing methods and, technological and construction calculation the tool was constructed. Eccentric press machine S 160 E, by Šmeral Brno a.s., was selected as suitable machine. Employing economical evaluation, the market value was set at 25 Kč, with a 42% margin. The turning point was set at 38 970 pieces.
Description
Citation
HRÁČEK, J. Výroba součásti "Kabelová příchytka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Řešil jste střižníkové tolerance?otázka byla částečně zodpovězena 2. Co bude zajišťovat posun svitku? otázka byla plně zodpovězena 3. Mění se vlastnosti tvářeného materiálu? otázka nebyla zodpovězena 4. Jak si představujete funkce zdvihače? Nebude docházet ke kolizi se zdvihači? otázka byla plně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO