Návrh šachového manipulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací šachového manipulátoru a jeho řízení skrz jednoduché uživatelské rozhraní. Teoretická část je rozdělena do dvou celků, a to na krátkou rešerši manipulační techniky a podrobnější charakteristiku robotických manipulátorů. V praktické části je vybrána šachová souprava a koncept robotického šachového manipulátoru. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé konstrukční uzly, motorizační a řídící jednotka a elektronické komponenty. Dále se praktická část skládá z návrhu a realizace řízení manipulátoru prostřednictvím platformy Arduina a grafického uživatelského rozhraní. Na závěr je vytvořen funkční model a navržena další možná vylepšení a rozšíření.
The bachelor’s thesis deals with a design and realization of a chess manipulator and its controlling through a graphical user-friendly interface. The theoretical part is divided into two sections, a brief insight into manipulation technique and a more in-depth characteristic of robotic manipulators. The practical part focuses on the chosen chess set and a concept of the robotic manipulator. The following parts then describe the structural units, motor and control units and electronic components. Additionally involves the practical part the design and implementation of the manipulator via the Arduino and the user interface. In the final part is created a functional model and designed possible future improvements and development.
Description
Citation
NOVÁK, T. Návrh šachového manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO