Detekce objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o detekci objektů, kde je lidská postava použita jako vzor. V úvodní kapitole jsou definovány pojmy detekce a objekt. V druhé kapitole jsou popsány základy teorie počítačového vidění, jako je např. zpracování obrazu a jeho součásti. Podstatná část je také věnována Cannyho detektoru hran, detekci horní části těla a detekci postoje. Třetí kapitola popisuje vývojové prostředí MATLAB, ve kterém jsou implementovány funkce pro zpracování obrazu. Poslední kapitola je praktickou ukázkou detekce objektů. Jsou zde srovnány různé metody detekce horní části těla. V poslední podkapitole jsou srovnány dva způsoby určení odchylek, které vycházejí z předlohy. Závěrem jsou komparovány veškeré metody s ohledem na dosažené výsledky.
This paper deals with object detection where a human figure is used as a model. The introductory chapter defines terms detection and object. The second chapter describes the basic theory of computer vision , such as image processing and its parts. A substantial part is also focused on the Canny edge detection, upper body detection and pose detection. The third chapter describes the MATLAB integrated development environment in which the image processing functions are implemented. The last chapter is a practical demonstration of object detection. Different upper body detection methods are compared there. In the last subsection, two methods of determining the deviations based on the template are compared. Finally, all methods are compared with respect to the obtained results.
Description
Citation
VÍTEK, P. Detekce objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy student reagoval na otázky oponenta a reagoval na následující dotazy: - Jak velká databáze byla doopravdy vytvořena? - Bylo uváženo MATLAB GUI pro tvorbu výsledné aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO