Robustní detekce systolických peaků v signálu PPG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí systolických peaků a jejich využití v signálu PPG. V dnešní době je PPG signál hojně využíván v přenosných zařízeních jako jsou například chytré hodinky, a přispívá k monitorování vitálních funkcí v průběhu celého dne. V teoretické části je popsána morfologie srdce a průběh EKG signálu, který souvisí s PPG. Dále se popisuje průběh signálu PPG, jeho využití a metody snímání. V další části jsou popsány vybrané metody detekce systolických peaků. Praktickým cílem této bakalářské práce je nasnímání dat a vytvoření vlastní databáze PPG signálů. Jako referenční hodnota byl nasnímán signál EKG. Byl navrhnut a otestován algoritmus pro detekci systolických peaků v PPG signálu. V závěru práce jsou diskutovány dosažené výsledky s poznatky jiných autorů.
This bachelor thesis deals with systolic peak detection and their usage within the PPG signal. PPG signal is widely used by portable devices like smartwatch which contributes to monitoring of vital functions during the day. The theoretical part describes heart morphology and ECG signal development which is related to PPG. Furthermore, the PPG signal is described together with its usage and recording methods. Other part describes chosen methods for systolic peak detection. The practical aim of this bachelor’s thesis is to record data and to create own PPG signal database. ECG signal has been recorded as a referential value. The algorithm for systolic peak detection has been developed and tested. In conclusion achieved results are discussed with findings of different authors.
Description
Citation
GÁLÍK, P. Robustní detekce systolických peaků v signálu PPG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku ohledně použitého českého literárního zdroje. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, v čem spočívají problémy ve Vaší databázi (otázka vyplývá z úspěšnosti kvality detekce)? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO