Stanovení obsahu vybraných prvků v krmivech pro zvířata

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývala stanovením vybraných mikroprvků, makroprvků a rizikových prvků v krmivech určených pro psy a kočky. Teoretická část popisuje výživu psů a koček a zaměřuje se na bezpečnost krmiv v rámci kontaminace rizikovými prvky. Dalším diskutovaným tématem je chemická analýza krmiv, konkrétně stanovení nutričně významných látek, prospěšných prvků a kontaminantů. Experimentální část pojednává o přípravě a rozkladu vzorků krmiva a následné analýze těchto vzorků pomocí metod ICP-OES a AAS. Zjištěné koncentrace sledovaných prvků v krmivech byly porovnány s normami pro krmivo vydanými Oborem veterinární medicíny a vyhláškou vydanou Ministerstvem zemědělství. V analyzovaných krmivech byl zjištěn nedostatečný obsah některých prvků. Obsah rizikových prvků v krmivech splňoval legislativní limity a nepředstavoval tak zdravotní riziko pro zvíře. Prvky, u kterých legislativa neupravuje maximální přípustný limit, se v krmivech vyskytovaly ve vysokých koncentracích, které by již mohly poškodit zdraví zvířete.
This thesis deals with the determination of selected microelements and macroelements and risk elements in dog and cat food. The theoretical part describes the nutrition of dogs and cats and focuses on the safety of the food in the context of contamination with risk elements. Another topic discussed is the chemical analysis of feeds, specifically the determination of nutritionally important substances, beneficial elements, and contaminants. The experimental part deals with the preparation and digestion of feed samples and the subsequent analysis of these samples using ICP-OES and AAS methods. The detected concentrations of the elements of interest in the feeds were compared with the feed standards issued by the Department of Veterinary Medicine and the decree issued by the Ministry of Agriculture. The analysed feeds were found to be deficient in some elements. The content of the risk elements in the feed met the legal limits and did not pose a health risk to the animal. Elements for which the legislation does not provide a maximum permissible limit were present in the feed-in in high concentrations that could already harm the animal's health.
Description
Citation
KŘEHLÍKOVÁ, J. Stanovení obsahu vybraných prvků v krmivech pro zvířata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a analýza přírodních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaké krmiva dopadla na základě Vašich poznatků nejhůře? Je v legislativně norma na mikroprvky vztažená na určité zvíře? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Jaké krmivo byste na základě Vašich poznatků doporučila? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. V tabulce koncentrace mikroprvků uvádíte splnění normy v procentech, mohla byste daná data objasnit? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jaká byla úprava vzorku před analýzou? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO