Enkapsulace přírodních směsí vitaminů a provitaminů do nanočástic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci vitaminů do liposomů a na následné pozorování vlastností této formy. Teoretická část se zabývá historií vitaminů, jejich rozřazením do skupin a obecnou charakterizací všech vitaminů. Popisuje jejich funkci v lidském organismu, důsledky, které způsobuje jejich nedostatek ale také zdroje jejich příjmu. Dále popisuje techniku enkapsulace do liposomů a jejich charakterizaci a využití v potravinářském průmyslu. Experimentální část je zaměřena na přípravu konkrétních liposomů s obsahem vitaminů a jejich směsí. U těchto připravených liposomů jsou následně charakterizovány vlastnosti, jako jsou velikost, stabilita a enkapsulační účinnost. Byla zkoumána také dlouhodobá stabilita připravených liposomů a to v období 2 a 5 týdnů. V závěru této práce jsou shrnuty všechny výsledky pozorování a následně navrhnuto možné využití této techniky v potravinářských produktech.
This bachelor thesis is focused on the encapsulation of vitamins in liposomes and the subsequent observation of the properties of this form. The theoretical part is focused on the history of vitamins, their classification into groups, but mainly the general characterization of all vitamins. It describes their function in the human body, the consequences of their deficiencies and also the sources of their income. It also describes the technique of encapsulation in liposomes and their characterization and use in the food industry. The experimental part is focused on the preparation of specific liposomes of vitamins and their mixtures. These prepared liposomes are subsequently characterized by properties such as size, stability and encapsulation efficiency. Long-term stability of prepared liposome particles over 2 and 5 weeks were also investigated. In the conclusion of this thesis are summarized all the results of observations and the subsequent suggestion of the possible use of this technique in food products.
Description
Citation
MARTINUSÍKOVÁ, K. Enkapsulace přírodních směsí vitaminů a provitaminů do nanočástic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a analýza přírodních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaký je rozdíl mezi sójovým a vaječným lecitinem? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Zmínila jste, že při enkapsulaci vitamínů ve směsi docházelo ke zvýšení stability, mohla byste to objasnit? Jak si tento jev vysvětlujete? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Jaká byla hodnota Zeta potenciálu? Nabýval kladných či záporných hodnot? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Co bylo použito jako slepý vzorek při měření dlouhodobé stability liposomů? V práci jste stanovovali degradaci vitamínu C spektrofotometricky, měřili jste také enkapsulovaný vitamín C? Docházelo také k poklesu? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. V práci uvádíte kalibrační křivku u spektrofotometrické metody, avšak kalibrace nevychází z nuly, můžete to objasnit? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO