Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na rešerše odborné literatury, jež se zabývají vlastnostmi regulovaných pohonů s asynchronními stroji. V práci je popsána možnost provozu třífázového asynchronního stroje napájeného přímo z jednofázové sítě bez frekvenčního měniče. V další části jsou rešerše zaměřeny na téma, jež se zabývá vlivem harmonických měniče frekvence na parametry asynchronního motoru. Následně jsou na základě normy IEC 60034-2-3 popsány specifické zkušební metody určování ztrát a účinností střídavých motorů napájených z měničů frekvence. Poslední část práce je věnována posouzení vlivu napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru.
This bachelor thesis is focused on literature researches, dealing with the properties of controlled drives with asynchronous machines. The work describes the possibility of operation of a three-phase asynchronous machine directly powered from a single-phase network without a frequency converter. In the next part, the research is focused on a theme dealing with the influence of harmonics of the converter on the parameters of an asynchronous motor. Subsequently, specific test methods for determining the losses and efficiencies of AC motors powered by frequency converters are described on the basis of the IEC 60034-2-3 standard. The last part of this bachelor thesis is devoted to the assessment of the influence of the voltage variant of the frequency converter on the parameters of the asynchronous motor.
Description
Citation
PAVLAS, M. Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval práci na téma - Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru. Student zahájil prezentaci uvedením své motivace pro zadané téma a dále uvedl cíle práce. Student ukazuje měření, které je definováno normou IEC 60034-2-3. Dále student ukazuje fotodokumentaci provedeného měření a schéma zapojení. Student ukazuje a porovnává naměřené účinnosti. Dále student shrnul dosežení cílu závěrečné práce. Na první dotaz proč jsou zdvojeny přívody, student odpovídá, že schéma je od výrobce, který toto zapojení nabízí, ale že nebyly reálně připojeny. Na druhou otázku oponenta také student odpovídá. Z komise je dotaz jestli byl během řízení dodrženo U/f řízení. Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO