Kooperativní princip v technických textech - analýza užití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce analyzuje užití kooperativního principu a konceptů s ním souvisejících v odborných textech. Kooperativní princip, poprvé specifikován Gricem, je jednou z nejvýznamnějších teorií v pragmatice a jeho užití nebo opomíjení lze pozorovat téměř v každé komunikaci. S ohledem na to, autor práce analyzuje odborné technické texty a popisuje různé pragmatické jevy s tímto principem související. Práce dále popisuje zdvořilostní princip, související s principem kooperativním, demonstruje jeho užití a ukazuje různé zdvořilostní strategie používané v odborných technických textech. Součástí je také vysvětlení pragmatických aspektů odborných technických textů a jejich ukázání přímo v textu. Na závěr jsou odborné odborné technické texty porovnány s texty netechnickými a je vysvětlen rozdíl v užití kooperativního a zdvořilostního principu.
The thesis analyses the usage of the Cooperative principle in technical texts as well as concepts related to it. The Cooperative principle specified by Grice is one of the most prominent theories in pragmatics, and its usage can be observed or neglected almost in every communication. With that in mind, the author of the thesis analyzes technical texts and describes various pragmatic aspects related to this principle. Furthermore, the thesis describes the Politeness principle, which is related to the Cooperative principle, demonstrates its appliance and describes various politeness strategies used in technical texts. The pragmatic aspects of the technical texts are explained in this thesis as well, and their usage is shown in the text. Lastly, the series of technical texts are compared with texts non-technical and the difference in usage of the Cooperative and Politeness principle is observed and described.
Description
Citation
LATINOVIČ, B. Kooperativní princip v technických textech - analýza užití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl zdařilou obhajobu své BP a zodpověděl otázky oponenta: "V kapitolách 3.4.2 Objectivity/Subjectivity a 3.4.3. Certainty/Uncertainty nejsou popisované jevy demonstrovány na příkladech. Uveďte tedy příklady textů, na kterých by bylo možné tyto přístupy srovnat."
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO