Srovnávací analýza odborných textů z oblasti informatiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je srovnávací analýza odborných textů z oblasti informatiky. Jako téma pro materiály byla zvolena technologie VxLAN, která je nejčastěji používána v datových centrech. Prvním textem pro analýzu je článek z webového časopisu, druhým je technická dokumentace Request for Comments (RFC), třetím je video přednáška. Hlavním cílem této práce je prozkoumat vybrané materiály z různých pohledů a určit, do jaké míry se texty, psané a mluvené, liší v použití jazyka a jaké jsou jejich společné rysy. K dosažení tohoto cíle jsou materiály zkoumány z hlediska několika diskurzních rysů, mezi které patří funkce jazyka, styl a žánr, koheze, koherence a deixe. Práce se také zaměřuje na zjištění, zda jsou analyzované materiály typickými představiteli svých žánrů a stylů.
The aim of this bachelor’s thesis is to provide a comparative analysis of professional texts on computer science. VxLAN technology, which is most often used in data centers, was chosen as the topic for the materials. The first text chosen for the analysis is a web journal article, the second is the technical documentation Request for Comments (RFC), the third is a video lecture. The main goal of this work is to examine the selected materials from different perspectives and to determine the extent to which the texts, written and spoken, differ in their use of language and what common features they have. To achieve this goal, the materials are investigated in terms of several discourse features, including language functions, style and genre, cohesion and coherence, and deixis. The work also tries to define whether the analyzed materials are typical examples of their genres and styles.
Description
Citation
CHUFAROV, E. Srovnávací analýza odborných textů z oblasti informatiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (místopředseda) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl výbornou, ale zbytečně zdlouhavou obhajobu své bakalářské práce a bez problémů zodpověděl kladené otázky: Could you please clarify whose approach to FSP you utilized for identifying themes and rhemes? What does the term “transition” refer to within the FSP theory?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO