Systém pro ověření závislosti kvality signálu laserového vibrometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá obecným teoretickým popisem laserového Dopplerova vibrometru s ohledem na parazitní jevy, návrhem a realizací měřicího systému ověřujícího vlivy těchto jevů a provedenými měřeními. Pro lepší pochopení zahrnuje teoretická část nejen pojednání o principech laserového Dopplerova vibrometru a jeho parazitních vlivech, podrobně rozebrány jsou i principy, které laserův Dopplerův vibtrometr využívá k činnosti a na kterých je založen. Zmínka je i o vibrometrech jiných principů. Praktická část pak skýtá především návrh a realizaci měřicího systému, který pro daný povrch dokáže změřit závislost kvality měření vibrací na úhlu a vzdálenosti povrchu. Součástí je samozřejmě prezentování a zhodnocení měřených dat, které do určité míry potvrzují teoretické předpoklady, odhalují ale i nové poznatky.
This thesis deals with a general theoretical description of the laser Doppler vibrometer with respect to parasitic phenomena, the design and implementation of a measurement system verifying the effects of these phenomena and the measurements performed. For a better understanding, the theoretical part includes not only a discussion of the principles of the laser Doppler vibrometer and its parasitic effects, but also the principles that the laser Doppler vibrometer uses to operate and on which it is based are discussed in detail. Mention is also made of vibrometers of other principles. The practical part of the thesis deals mainly with the design and implementation of a measuring system that can measure the dependence of the quality of vibration measurement on the angle and distance of the surface. This includes, of course, the presentation of the measured data, which to some extent confirms the theoretical assumptions, but also reveals new findings.
Description
Citation
SKALSKÝ, O. Systém pro ověření závislosti kvality signálu laserového vibrometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy komise k mechanické konstrukci prezentovaného měřicího systému.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO