Zvyšování přenosové rychlosti DSL přípojek metodou bonding

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi technologie DSL bondingu. V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace o jednotlivých DSL technologiích. Většího důrazu je kladeno na technologii VDSL2, protože DSL bonding se bude testovat v rámci této práce právě na technologii VDSL2. V další kapitole teoretické části práce je popsán princip DSL bondingu. V následující kapitole jsou popsány doporučení pro testování sítí. Jde konkrétně o doporučení RFC 2544, RFC 6349 a Y 1564. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky provedených měření. Na závěr praktické části jsou testované DSL technologie porovnány na základě získaných výsledků měření.
This bachelor thesis focuses on characteristics of DSL bonding technology. The basic information about DSL technologies is described at the start of theoretical part of thesis. VDSL2 technology is described more thorougfully in comparision with other DSL technologies, because in this thesis DSL bonding is applied on VDSL2 technology. Next chapter of theoretical part of thesis describes principe of DSL bonding technology. Final chapters of theoretical part of thesis describes recommendations for testing of network characteristics. Specifically these network testing recommendations are described: RFC 2544, RFC 6349 and Y 1564. The results of performed tests are presented in practical part of thesis. Tested DSL technologies are compared based on results of performed tests at the end of practical part of thesis.
Description
Citation
KRATOCHVIL, T. Zvyšování přenosové rychlosti DSL přípojek metodou bonding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Musil (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky k obhajobě: Jakým způsobem jsou řešeny přeslechy na kroucené dvojlince, která se využívá právě pro přenos VDSL? Může ovlivnit výslednou přenosovou rychlost průřez kabelu kroucené dvojlinky? Vysvětlete a zdůvodněte. V tabulkách B.4 až B.27 uvádíte, že ztrátovost byla již při vzdálenosti 0 metrů okolo 40 % a při vzdálenosti 500 metrů se vyšplhala až na více než 91 %. Zdůvodněte, proč je ztrátovost takto vysoká. Co to je bonding? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO