Porovnání technologií pro detekci průjezdu vozidla na vozovce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Systém pre detekciu vozidiel a meranie rýchlosti je dôležitou súčasťou v analýze dopravy, rovnako ako v poskytovaní údajov pre inteligentné a automatizované dopravné značenia. Technológie sa rozdeľujú na dva druhy, a to intruzívne a neintruzívne metódy. Tradičné meranie dopravnej situácie je založené na technológií indukčných slučiek. Táto metóda je intruzívnou, teda vyžaduje zásah do vozovky a vyššiu náročnosť na jej údržbu. Neintruzívnymi metódami, medzi ktoré radíme video analýzu, mikrovlnne radary, geomagnetické radary, vážiace senzory a laserové snímače sa vyhýbame týmto problémom, avšak sú to drahšie alternatívy. Implementáciou radarov boli vykonané merania na úsekoch vozovky, na základe ktorých bol zobrazený výstup z mikrovlnných, vážiacich senzorov a indukčných slučiek. Stretávame sa spracovanými a nespracovanými výstupnými dátami senzorov, pre ktoré je vytvorené programové riešenie pre sledovanie priebehu merania senzorom alebo priame meranie presnosti spracovaných dát v porovnaní s konkurenčnými technológiami. Výsledky meraní ukázali, že efektívnosť jednotlivých implementovaných senzorov je dostatočná pre využitie v analýze dopravy. Rovnako ako je vhodná implementácia mikrovlnných radarov a videokamier pre analýzu videa ako náhradu konvenčnej metódy indukčných slučiek.
System for vehicle detection and speed measurement system is an important part in traffic control as well as in providing data for intelligent and automated traffic signs. These technologies are divided into two types: intrusive and non-intrusive methods. Traditional traffic control is based on inductive loops. This method is intrusive and therefore requires intervention under the road and higher maintenance requirements. We can avoid this problem with non-intrusive methods, including video analysis, microwave radars, geomagnetic radars, weighing sensors and laser sensors, but these are more expensive alternatives. By implementing radars we performed measurements on road sections, on the basis of which the output data from microwave, weigh-in-motion sensors and induction loops were displayed. We receive processed and unprocessed output data of measurements from each sensors. For processing of those data is created software solution for graph rendering and direct measurement of the sensor accuracy in comparison with competing technology. The results of the measurements showed that the efficiency of the individually implemented sensors is sufficient for use in traffic control. As well we can consider the implementation of microwave radars and cameras for video analysis as a replacement for the conventional method of induction loops.
Description
Citation
MAREKOVÁ, M. Porovnání technologií pro detekci průjezdu vozidla na vozovce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Na základě jakých argumentů bylo zvoleno pro zpracování dat programové prostředí Matlab, oproti využití programovacího jazyka Python, který je možné zprovoznit i na méně výkonných zařízeních? Existují ještě další metody počítání vozidel, které jste v práci neuvažovala? Otázky komise: Na jakém principu fungují pneumatické detektory? Pro implementaci v praxi byl použit jaký programovací jazyk? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO