Posouzení bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Pro posouzení bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra a bezpečnosti zaměstnanců provádějících jeho výrobu a montáž bylo nejdříve nutné seznámení s veškerými legislativními předpisy, což zahrnuje harmonizační právní předpisy EU a právní předpisy EU v oblasti BOZP. Na harmonizované právní předpisy navazují harmonizované technické normy. Splnění základních bezpečnostních požadavků relevantních harmonizovaných norem je základním předpokladem pro splnění veškerých požadavků harmonizačních právních předpisů. Jedním ze základních požadavků před uvedením výrobku na trh EU je provedení analýzy rizik. Ta byla provedena opravou a doplněním analýzy rizik frézovacího obráběcího centra, z jehož konstrukce analyzované obráběcí centrum vychází, tak, aby splňovala požadavky normy ČSN EN ISO 12100:2011. Zvláštní pozornost byla věnována etapě výroby a montáže, kde bylo vybráno několik typových výrobních a montážních postupů. Pro tyto vybrané postupy byly sestaveny vývojové diagramy a provedena analýza rizik metodou FMERA, která vznikla modifikací metody FMECA. Pro každé riziko byla navrhnuta opatření, která by měla zaručit jeho snížení na přijatelnou úroveň.
The thesis deals with the safety of the multifunctional machining centre of TOS KUŘIM – OS, a.s. In order to assess the safety of the multifunctional machining centre and the safety of the workers involved in its manufacture and assembly, it was first necessary to familiarise ourselves with all the legislation, which includes EU harmonisation and OSH legislation. Harmonised legislation is followed by harmonised technical standards. Compliance with the basic safety requirements of the relevant harmonised standards is a prerequisite for meeting all the requirements of harmonisation legislation. One of the basic requirements before placing a product on the EU market is to carry out a risk analysis. This has been done by correcting and supplementing the risk analysis of the milling machining centre, on whose design the analysed machining centre is based, to meet the requirements of ČSN EN ISO 12100:2011. Particular attention was paid to the production and assembly stage, where several standard production and assembly procedures were selected. Flow charts were drawn up for these selected procedures and a risk analysis was carried out using the FMERA method, which was developed by modifying the FMECA method. For each risk, measures were proposed to ensure that it was reduced to an acceptable level.
Description
Citation
ŠPONIAROVÁ, P. Posouzení bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Posouzení bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra". Studentka úspěšně zodpověděla otázky oponenta. Diskutovaná norma ČSN EN 60204-1 ed:3:2019 je zrušena v ČR nebo v rámci EU? (částečné zodpovězeno) Je v normě ČSN EN ISO 16090-1:2019 popsána konstrukce stroje ve Vaši práci? (zodpovězeno) Jak by bylo možné stroj rozšířit o požadavky nových norem? (zodpovězeno) Proč jste se zaměřila na posouzení rizik ve fázi výroby a montáže ve Vaši práci? (zodpovězeno) Jste si jistá, že Vámi navrhovaná metoda je v souladu pouze s normou ČSN EN ISO 12100? (částečné zodpovězeno) Myslíte si, že chyba vzniká vždy z jedné příčiny? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO