Optimalizace montážního procesu regálových zakladačů ve výrobní firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného montážního procesu regálových zakladačů ve výrobní společnosti. V současnosti probíhá montáž stacionárně, což znamená, že se jednotlivé součásti a podsestavy spojují na několika stabilních montážních pracovištích. Výsledkem je poměrně velká rozpracovanost a kolísání počtu vyrobených zakladačů. Hlavním cílem je proto návrh nového konceptu montážního procesu, díky kterému se zvýší výrobní kapacita, sníží rozpracovanost a zlepší plynulost montážního toku. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V úvodu první části je představena vybraná společnost a její produkty. Dále jsou popsána teoretická východiska s aplikací na danou společnost, která jsou výsledkem důkladné rešerše odborné literatury, zejména vědeckých článků. Ve druhé polovině práce byla nejprve provedena analýza současného stavu montáže a stanoveny základní ukazatele procesu, které posuzují její efektivitu. Poté se práce zabývá postupem návrhu liniové montáže s využitím koncepce One-Piece Flow (tok jednoho kusu), ve které pracovníci budou pracovat na jednom kusu a montážní celky budou mezi operacemi přesouvány. Součástí návrhu je výběr vhodných typů zakladačů, stanovení taktu linky, analýza stávajícího montážního postupu, zjištění spotřeby času montáže a návrh tří dispozičních řešení, z nichž je na základě vícekriteriálního hodnocení vybraná nejvhodnější varianta.
This diploma thesis discusses the matter of an innovative assembly process of rack stackers within a manufacturing company. This type of assembly is currently executed in a stationary manner, meaning that the individual parts and subassemblies are being assembled at several designated stationary workplaces. This results in a high number of worked-on units and a fluctuating rate of unit completion. Therefore, the main aim is to develop and establish a new assembly process concept, which will increase the production capacity, lower the number of work-in-progress units and improve the fluency of the assembly process. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The former part’s introduction serves to make one familiar with the chosen manufacturing firm and its products. Next, individual theoretical solutions followed by their applications for the firm are described. These are as a result of a thorough research conducted on scientific literature, mainly scientific articles. The second half of the thesis is concerned with an analysis of the current state of assembly process, where the key efficiency factors are identified, as well as with the process of designing an assembly line, using the One-Piece Flow concept, meaning the workers are only working on a single unit and the parts and subassemblies are moved between the operations. The concept design includes: a selection of suitable types of stackers, an estimation of an appropriate takt time, an analysis of the current assembly process, a determination of the time necessary for assembly and a design of three possible layout solutions, from which, based on multiple criteria, the most suitable one was chosen.
Description
Citation
SELZER, T. Optimalizace montážního procesu regálových zakladačů ve výrobní firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak vzniklo toto téma? Jakou roli jste měl v týmu? Zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO