Benchmarking pro hejnové optimalizační algoritmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá benchmarkingom pre rojové optimalizačné algoritmy. Prvá časť sa zaoberá optimalizačným problémom a jeho významom pri testovaní výkonnosti algoritmov. Ďalšia kapitola pojednáva o samotnom benchmarkingu, jeho nástrojoch a software platformách. Následne sú teoreticky popísané jednotlivé algoritmy, ktoré boli vybrané na implementáciu. Po tejto časti nasleduje popis programovej realizácie riešenia, zvolených algoritmov, zvolených testovacích funkcií, a tiež dát, ktoré program exportuje. Posledná kapitola pojednáva o výsledkoch jednotlivých testov výkonnosti, pri ktorých algoritmy riešili dané testovacie problémy. Napokon sú tieto výsledky zhodnotené a je z nich vyvodený záver o efektivite a výkonnosti algoritmov.
This thesis deals with benchmarking of swarm optimization algorithms. First part handles optimization problem and it’s meaning in testing of algorithm’s performances. Next chapter describes the very benchmarking itself, it’s tools and software platforms. Afterwards individual algorithms, which were selected for implementation are described. Following this part is a program realization of solution, selected algorithms, selected testing functions and the data, which is exported by the program. The last chapter deals with results of respective performance tests, in which algorithms solved given testing problems. Eventually these results are evaluated and from them an outcome of efficiency and performance of algorithms is formed.
Description
Citation
MITTAŠ, E. Benchmarking pro hejnové optimalizační algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl otázky oponenta a následující dotazy komise: Odkud pochází implementace zmíněných algoritmů. Měla by konfigurace testovacího zařízení vliv na výsledky? Jak by se projevila? Bylo v rámci výpočtů využito grafické karty? Objasněte význam slova "benchmark" v kontextu práce. Jaká byla kritéria výběru použitých hejnových algoritmů? Jak si implementace a výsledky vedou ve srovnání s existujícími řešeními (konf. CEC apod.)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO