Návrh koncepce pro snížení hluku na vstupu do kompresoru turbodmychadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem opatření vedoucí ke snížení hluku na vstupu do turbodmychadla TCR 16 od firmy PBS Turbo s.r.o. Způsob řešení je založen na harmonické akustické analýze za využití metody konečných prvků programu Ansys, kdy jsou pomocí této metody nejprve zjištěny přenosové ztráty stávající konfigurace a následuje porovnání dvou návrhů konstrukčního řešení s původní konfigurací. Tímto způsobem je zjištěno, zda je přínos konstrukčního opatření dostatečný.
This work deals with the design of measures of noise reduction at the entrance to the TCR 16 turbocharger from PBS Turbo s.r.o. The solution is based on harmonic acoustic analysis using the finite element method of the Ansys program, where this method first determines the transmission losses of the existing configuration and then compares the two design solutions with the original configuration. In this way, it is determined whether the benefit of the design measure is sufficient.
Description
Citation
SUROVEC, J. Návrh koncepce pro snížení hluku na vstupu do kompresoru turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji diplomovou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s diplomovou prací: Co je to "hrubá" geometrická a materiálová charakteristika? Neuvažoval jste využití modální redukce pomocí subsystémů? Jak konkrétně je použitelnost MKP omezena velikostí frekvence? Proč jste práci nestrukturoval tak, jak vám bylo předloženo v Diplomovém projektu? V čem by byly výsledky lepší při použití systému Comsol, jak uvádíte v závěru? Jakou optimalizační metodu jste použil? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO