Technologie výroby dílu z hliníkové slitiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku odlévání a obrábění dílů z hliníkových slitin. Odlitky z hliníkové slitiny mohou být odlévány všemi dnes dostupnými technologiemi, avšak pouze odlévání do kovových forem je pro hliníkové slitiny nejvhodnější, kvůli rychlému procesu ochlazování. Obrobitelnost odlitku z hliníkové slitiny může být vysoce produktivní, ale nese s sebou problém s vytvářením nárůstku na nástroji. Vytvářením nárůstku, se dá předejít změnou technologie, volbou jiného řezného materiálu nebo řezných podmínek. Obrábění odlitku z hliníkové slitiny je produktivnější a méně nákladnější, díky malému přídavku na obrábění a použití výkonnějšího stroje. Při obrábění dílu z polotovaru kruhové tyče je potřeba použít více strojů, více technologických operací a tím se nám prodlouží celkový výrobní čas série. Z technicko-ekonomického hlediska jsou výrobní náklady pro polotovar z odlitku o třetinu nižší než pro polotovar z přířezu.
The subject of this thesis is to focus on the casting and machining of aluminium alloy parts. Aluminium alloy castings can be cast by all the technologies available today, but only metal mould casting is the most suitable for aluminium alloys due to the rapid cooling process. The machinability of an aluminium alloy casting can be highly productive but carries the problem of build-up on the tool. The build-up can be avoided by changing the technology, choosing a different cutting material, or cutting conditions. Machining an aluminium alloy casting is more productive and less costly due to the small machining charge and the use of a more powerful machine. When machining apart from a semi-finished round bar, we need to use more machines, more process operations, and this will increase the overall production time of the batch. From a technical and economic point of view, the production costs for a semi-finished product from a casting are one third lower than for a semi-finished product from a cross-section.
Description
Citation
KOSTKA, D. Technologie výroby dílu z hliníkové slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký byl účel použití součástky ? zodpovězeno 2.Jak by jste upravili technologický postup jestli by se jednalo o hromadní výrobu ? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO