Analýza dokončovacích metod obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dokončovacích metod obrábění. V práci jsou popsány technologie broušení, honování, lapování, leštění, omílání a superfinišování. Dále je rozebrána zbytková napjatost povrchu po metodě superfinišování a jsou popsány dva možné způsoby jejího měření. V práci byl také proveden experiment, ve kterém byly popsány dokončovací procesy u ložiskového soudečku pro axiální soudečkové ložisko 29434EJ-3, ložiskového soudečku pro dvouřadé soudečkové ložisko 23164CJ-3 a u vnitřního ložiskového kroužku pro dvouřadé soudečkové ložisko 22224EKJ N7-2. Poté bylo na površích těchto součástí provedeno šest měření drsnosti povrchu. U soudečku 23164CJ-3 se střední aritmetická odchylka profilu Ra pohybovala mezi hodnotami 0,59 až 0,70 µm, u soudečku 29434EJ-3 se hodnota Ra pohybovala mezi 0,26 až 0,31 µm a u vnitřního ložiskového kroužku 22224EKJ N7-2 mezi 0,22 až 0,28 µm.
This diploma thesis deals with the analysis of finishing machining methods. The work describes the technologies of grinding, honing, lapping, polishing, tumbling and superfinishing. Furthermore, the residual surface tension after the superfinishing method is analyzed and two possible methods of its measurement are described. An experiment was also performed in which the finishing processes for the bearing spherical roller for axial spherical roller bearing 29434EJ-3, the bearing spherical roller for double row spherical roller bearing 23164CJ-3 and the inner bearing ring for double row spherical roller bearing 22224EKJ N7-2 were described. Six surface roughness measurements were then performed on the surfaces of these components. For the 23164CJ-3 barrel, the mean arithmetic deviation Ra of the profile ranged between 0.59 and 0.70 µm, for the 29434EJ-3 barrel, the Ra value ranged between 0.26 and 0.31 µm, and for the 22224EKJ N7-2 inner bearing ring, between 0.22 to 0.28 m.
Description
Citation
URBAN, M. Analýza dokončovacích metod obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč se nedělalo měření bezkontaktní metodou ? zodpovězeno 2.Porovnejte operaci broušení vs. leštění. částečně zodpovězeno 3. Jaký je zásadní rozdíl mezi honováním a broušením při opracování průchozího otvoru ? nezodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO