Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie pro firmu J – VST s.r.o. a jejím zavedení do praxe. Firma J-VST se specializuje na výrobu dílů technologií objemového tváření za studena. V první části diplomové práce je zpracována rešerše literatury, na základě které vy diplomová práce vypracován. Druhá část je zaměřena na přestavení firmy a analýzu jejího současného stavu. K tomuto bylo využito analýz PESTEL, Marketingového mixu, SWOT analýzy a Porterova modelu 5 sil. V poslední části je na základě marketingového mixu a SWOT analýzy navržena marketingová strategie a plán realizace strategie.
The diploma thesis is focused on creating a marketing strategy for the company J - VST s.r.o. and its implementation in practice. J-VST specializes in the production of parts by volume cold forming technologies. In the first part of the diploma thesis, a literature search is processed, on the basis of which the diploma thesis was prepared. The second part is focused on the reconstruction of the company and analysis of its current state. PESTEL analyzes, the Marketing mix, SWOT analysis and Porter's 5 forces model were used for this. In the last part, based on the marketing mix and SWOT analysis, a marketing strategy and strategy implementation plan are proposed.
Description
Citation
JEDOVNICKÝ, M. Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jak probíhala komunikace se školitelem, zapracovali jste jeho připomínky? zodpovězeno 2.Jaký je rozdíl mezi mikroprostředím a interním prostředím a čím se podle vás liší? nezodpovězeno 3.Definujte blíž SWOT analýzu. částečně zodpovězeno 4.Z hlediska zákaznické základny, jak chcete propagovat firmu na LinkedIN ? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO