Konstrukce řízení vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa primárne zaoberá konštrukciou riadenia vozidiel, nakoľko sa jedná o jeden z najdôležitejších prvkov celého vozidla. Riadenie musí spĺňať určité bezpečnostné požiadavky a v dnešnej dobe je už podstatnou časťou aj komfort vodiča pri riadení. V tejto práci sú obsiahnuté základné kinematické nastavania a zhrnutie jednotlivých konštrukčných častí spolu s ich funkciami. Pre zabezpečenie správneho chovania vozidla na vozovke je potrebné aj správne nastavenie dynamickej časti riadenia. Dnes sa do popredia dostáva elektronická výbava vozidiel, z toho dôvodu sú tu vysvetlené princípy fungovania systémov, ktoré už obsahuje každé moderné vozidlo. V závere sú zhrnuté typy druhov prevodoviek a posilňovačov riadenia, ktorými sú vybavené tohtoročné osobné a úžitkové vozidlá. Na základe nadobudnutých vedomostí je vyslovená predikcia budúceho vývoja riadenia vozidiel.
This bachelor thesis primarily deals with the design of vehicle steering, as it forms one of the most important elements of the overall vehicle. The steering must meet certain safety requirements and nowadays, the driver’s driving comfort is already seen as an essential part of it. This work contains the basic kinematic settings and a summary of the individual constructional components together with their functions. To ensure the correct control of the vehicle on the road, the correct setting of the dynamic part of the steering is also necessary. Bearing in mind the electronic equipment of the vehicle that made its way into spotlight, the thesis also explains principles of the systems operations that every modern vehicle already contains. Finally, the types of gearboxes and power steering which this year’s passenger and commercial vehicles are equipped with are summarized. Based on the acquired knowledge, a prediction of the future development of the vehicle driving is presented.
Description
Citation
BARANČOKOVÁ, Z. Konstrukce řízení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO