Konstrukční prvky a části trupu velkého dopravního letounu a jejich provedení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Konštrukcia trupu lietadiel je oblasťou leteckého inžinierstva, ktorá kombinuje aerodynamiku s konštrukčným a materiálovým inžinierstvom. Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú stavbu a konštrukciu trupu lietadla. Bakalárska práca sa zameriava na spracovanie a systematické zoradenie jednotlivých konštrukčných uzlov používaných pri veľkých dopravných lietadlách. Poukazuje na rôznorodosť jednotlivých konštrukčných uzlov pri návrhu lietadla. Práca je rozdelená podľa jednotlivých častí trupu lietadla, kde sú následne rozoberané konkrétne konštrukčné riešenia pre daný uzol. V závere práce uvádzam porovnanie dvoch najznámejších konkurenčných modelov lietadiel spoločností Airbus a Boeing. Poukazujem na jednotlivé kombinácie konštrukčných prvkov, porovnávané údaje sú spracované pomocou tabuliek a schematických obrázkov. Bakalárska práca bola taktiež spracovaná do formy prezentácie určenej pre výukové účely.
Fuselage design is an area of aerospace engineering that combines aerodynamics with mechanical and material engineering. Many factors affect the construction and design of the fuselage. The bachelor thesis is focused on the processing and systematic ordering of individual structural units used in large transport aircraft. It points out the diversity of individual structural nodes in the design of the aircraft. The work is divided according to sections of the fuselage, where the specific design solutions for the node are then discussed. At the end of the work, I present a comparison of the two most famous competing aircraft models of Airbus and Boeing company. I pointed out the individual combinations of structural elements. Compared data are processed using tables and schematic figures. The bachelor thesis was also translated into a form of presentation intended for educational purposes.
Description
Citation
ZUBAĽ, F. Konstrukční prvky a části trupu velkého dopravního letounu a jejich provedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Filip Sklenář, Ph.D. (člen) Ing. František Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval svoji práci v rámci stanovené doby a odpověděl na dvě otázky oponenta ke spokojenosti komise. V rámci rozpravy student odpovídal na následující otázky 1) proč kluzáky využívaly kompozity výrazně dříve než velké dopravní letouny 2) jaké jsou problémy kompozitních konstrukcí 3) na straně 35 jsou zmíněny generátory vírů - kde jste zjistil tuto informaci a proč ovlivňují rázovou vlnu jak je psáno v práci Student otázky odpověděl na otázky ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO