Chladící systém Formule Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá chladicím systémem Formule Student na elektrický pohon. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje důvody a požadavky na chlazení, jaké jsou limity komponentů a způsoby jejich chlazení. Další část je věnována analýze chlazení monopostu Dragon e1, kterou jsou získány vstupy do návrhové části. Návrhová část obsahuje výpočty ztrát měniče a elektromotorů. Jsou navrženy parametry výměníků a sestaven chladicí okruh. Požadavkem je nepřekročení provozních teplot v průběhu závodních jízd monopostu. Získáním přesnějších vstupů do výpočtů je dosaženo optimálních parametrů navrhovaných komponentů.
This bachelor thesis deals with cooling system of Formula Student vehicle with electric drive. The Thesis is divided into three main parts. The first part describes reasons and requirements for cooling, the limits of components and methods of their cooling. The next part is focused on analysis of cooling of single-seater Dragon e1, which obtains the inputs to the design part. Design part contains calculations of losses in inverter and electric motors. The parameters of exchangers and assembly of the cooling circuit are determined. The request is that the operating temperatures are not exceeded during the races. By obtaining more accurate inputs to the calculations, the optimal parameters of the proposed components are achieved.
Description
Citation
KRMÍČEK, A. Chladící systém Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Študent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V kapitole 4 Měření parametrů Dragon E1 není z textu zřejmé, zda ve výsledných grafech uvádíte průběhy pouze měřených veličin, nebo vypočtených veličin, případně jejich kombinace. Taktéž neuvádíte, na základě čeho jste zvolil proložení hodnot Vámi zvolenými funkcemi. Prosím vysvětlete. Hodnotenie: Zodpovedané 2) Práce obsahuje velké množství experimentů, výpočtů a simulací. Prováděl jste všechny dílčí kroky práce sám, nebo se některé kroky prováděly v týmu v rámci sekce chlazení ve formuli student? Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) Ako ste riešil odľahlé hodnoty signálu v prípade vyhladzovania kĺzajúcim priemerom? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Používa sa u elektromobilov iné chladivo ako u áut so spaľovacím motorom? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 3) Prečo u sériových áut nie je možné používať v chladiacej sústave čistú vodu? Hodnotenie: Zodpovedané 4) Ako ste postupoval pri návrhu chladiaceho systému? Hodnotenie: Zodpovedané 5) Uskutočňuje sa nejaké externé dochladzovanie pred štartom a po ukončení preteku? Hodnotenie: Zodpovedané 6) Je destilovaná voda menej korozívne agresívna ako obyčajná? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO