2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Architektura, geometrie a výpočetní technika
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Foretník, Jan; Ryšavá, Hana; Prof.Ing.arch.Jilián Keppl,CSc.; Gürtler, Ivan; Petříčková, Monika
  Tématem této disertační práce je geometrie, její praktické využití v architektonické praxi (především její aplikace ve výpočetní technice během návrhu a realizace staveb) a způsob její výuky na školách architektury v současnosti. Disertační práce systematizuje a popisuje konstrukce a vlastnosti geometrických objektů, jejich modelování v CAD systémech a příklady jejich použití v praxi, v některých případech včetně způsobu realizace. Geometrické objekty jsou systematicky členěny od bodu přes křivky a plochy až po tělesa. Závěrem práce je návrh úpravy výuky geometrie na školách architektury tak, aby podporovala rozvoj prostorové představivosti na úkor „drilu“ a získané znalosti byly přímo využitelné v architektonické praxi. Doplňkový výzkum (v příloze) analyzuje současný stav výuky geometrie na vybraných evropských školách architektury. Výzkum byl zaměřen na obsah a formu vybraných kurzů a jejich vliv na rozvoj prostorové představivosti.
 • Item
  Architektúra a nevidiaci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Luciaková, Katarína; Šindlar, Jiljí; Petelen, Ivan; Žalmanová, Petra; Ing.Petr Karásek
  Dizertačná práca rozoberá problematiku nevidiacich žudí vo vzťahu k architektúre. Pre prehžadnosť a určitú chronológiu javov, prácu rozdelím na určité celky, kapitoly. V prvej, úvodnej časti práce budem rozoberať vnímanie priestoru nevidiacou osobou z fyziologicko-psychologického hžadiska. Rozbor je vežmi dôležitý pre pochopenie predstáv, ktoré má nevidiaci človek. Taktiež je dôležitý fakt, akými prostriedkami sa nevidiaci k priestorovým informáciám dostáva a ako je schopný ich spracovať. Taktiež by som chcela objasniť základné pravidlá pohybu nevidiaceho po priestore, ako i návod, ako nevidiacemu v určitých situáciách vo vzťahu k prostrediu pomôcť. V ďalšej časti práce, stručne pre informovanosť, rozoberiem historický vývoj vzťahu spoločnosti k nevidiacim žuďom. Tu je dôležitý fakt, že nevidiaci boli ešte pred dvesto rokmi braní ako menejcenní žudia, ktorí nemali plné právo slobody. Tento vzťah sa časom upravil. Nevidiaci žudia majú právo vožne sa venovať svojím záujmom, majú právo slobodne sa pohybovať po prostredí a plne ho využívať. Pre potreby nevidiacich boli vytvorené mnohé spolky a organizácie, ktoré ich zastupujú. Spolky majú rôzne zameranie. Ich prvoradým ciežom je pomáhať zrakovo postihnutým žuďom pri ich sociálnej rehabilitácii, hžadaní zamestnania a odstraňovaní architektonických bariér. Samotné jadro práce rozdežujem na dve časti. V prvej sa zameriam na problematiku zrakovo postihnutých žudí a architektúry z funkčného hžadiska. Pre nevidiacich je funkčné hžadisko prvoradé, lebo podmieňuje ich bezpečnosť v prostredí. V tejto kapitole podrobne rozoberiem základné prvky potrebné pre navrhovanie stavieb pre nevidiacich, označovanie prekážok a zásady navrhovania. Na konkrétnych príkladoch sa pokúsim vysvetliť pravidlá správneho navrhovania. Ďalej do kapitoly začlením popis pomôcok, ktoré nevidiaci pri svojom pohybe používajú. Taktiež budem skúmať budúcnosť týchto pomôcok a naznačiť rapídny technologický vývoj, ktorý život nevidiacim žuďom nesmierne užahčuje. V druhej časti práce rozoberiem problematiku zrakovo postihnutých žudí a architektúry z estetického hžadiska. Táto problematika je zatiaž menej preskúmaná, no je takisto dôležitá. V tejto časti práce budem využívať vo väčšej miere osobné skúsenosti a poznatky nadobudnuté bádaním v prostredí. Estetické hodnoty sú subjektívne pre každého človeka bez ohžadu na handicap. Preto sa budem snažiť v kapitole zaznamenať najmä fakty, pomocou ktorých sa môže človek pri estetickom vnímaní odrážať. I pre estetické hžadanie existujú pomôcky a inštitúcie, ktoré pomáhajú nevidiacim žuďom túto časť architektúry spoznávať. Členenie práce vyplýva zo zbierania informácií a faktov v priebehu procesu písania práce. Práca bude mať informatívno-praktický charakter a je určená žuďom, ktorí chcú spoznať a byť informovaní ako vzniká architektúra, vhodná pre nevidiacich žudí. Bude určená žudom, ktorí takúto architektúru navrhujú a potrebujú prehžad, ako architektúru vytvárať. Taktiež bude určená nevidiacim žuďom, ktorí majú chuť sa o architektúre dozvedieť viac.
 • Item
  Význam a úloha umělých vodních toků v soudobém městě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Ležatka, Lukáš; Lhotáková, Zdenka; Kyselka, Mojmír; Ing.arch.Jaroslav Tušer,CSc.; Löw, Jiří
  Cílem této disertační práce je nalezení odpovědi na otázku podoby a úlohy vodních toků v našem soudobém městě. Práce se zaměřuje na vodní toky, které mají převážně charakter uměle budovaného toku - tedy kanálu, a zabývá se jejich možnou revitalizací v rámci obnovy a rozvoje města v současném postindustriálním období. V úvodu práce je zpracována souhrnná analýza historického a typologického vývoje uměle budovaných vodních toků, která je nezbytná pro pochopení souvislostí a celkového současného stavu vodních toků v urbanizovaném prostředí. Podrobněji je zpracována problematika nejčastěji uměle budovaného vodního toku - náhonu. Práce si klade za cíl obhájit nezastupitelnou roli vodního toku jako veřejného prostoru v obrazu města a tedy i jeho případnou nezbytnou revitalizaci. Na příkladech zejména ze západní Evropy jsou popsána konkrétní řešení, přístupy a strategie obnovy především uměle budovaných vodních toků v městském prostředí. Práce se věnuje i nástrojům řešení.
 • Item
  Rekreačný potenciál verejných priestorov panelových sídlisk na Slovensku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) BALI, Peter; Šilhánková, Vladimíra; Kyselka, Mojmír; Mansfeldová, Alena; Riedl, Dušan
  REKREČNÝ POTENCIÁL VEREJNÝCH PRIESTOROV PANELOVÝCH SÍDLISK NA SLOVENSKU Táto práca pojednáva o vzťahu medzi prírodným potenciálom miesta a jeho vplyvom na spôsob regenerácie verejných priestorov, aby dané priestory boli živé a využívané obyvatežmi bytových domov. V literárnom prehžade pojednáva o rôznych druhoch rekreácie, ktoré je možné vykonávať na verejných priestoroch našich sídlisk, o regenerácii verejných priestorov a typoch obytných priestorov, s ktorými sa môžeme na území panelových sídlisk stretnúť. Dôležitým prvkom tejto práce bolo zhodnotiť súčastný stav verejných priestorov Slovenských sídlisk, či je možné ich využívať a v akom rozsahu, pretože pri sídliskách prírodné danosti , v ktorých sa nachádzajú, výrazne ovplyvňujú možnosti a spôsoby rekonštrukcie rekreačných plôch. Pre tento účel vznikli dve hodnotenia, ktoré boli zamerané na plochy sídlisk, či dané sídlisko môže a je natožko zaujímavé pre obyvatežov aby ho využívali na rekreáciu. Druhé hodnotenie bolo prevedené a vytvorené pre konkrétnejšie skúmanie verejných priestorov týchto sídlisk. V akom sú stave a či sú reálne využívané obyvatežmi všetkých kategórii, nielen určitých skupín. Na základe týchto hodnotení sme vytvorili 4 skupiny sídlisk podža rekreačného potenciálu a snažili sa zistiť či tento rekreačný potenciál mal naozaj vplyv na tvorbu verejných plôch. Na základe výsledkov zo sledovaných sídlisk sme zistili , že došlo k výsledku, že sídliská riešiace svoju rekreáciu na základe prírodného rekreačného potenciálu boli a sú využívané viac ako tie okrsky tých istých sídlisk, ktorých verejné priestory boli vytvárané umelo. Na základe týchto výsledkov hodnotenia sme potvrdili svoju hypotézu. Použitie práce je vo viacerých rovinách, v teoretickej rovine ako základ pre ďalšie skúmanie regenerácie panelových sídlisk a tiež v praktickej ako pomôcka pri regenerácií verejných priestorov.
 • Item
  Voda v urbanizovaném prostředí Svratecký náhon ve městě Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pavlovský, Tomáš; Lhotáková, Zdenka; Kyselka, Mojmír; Löw, Jiří; Sátora, Josef
  V disertační práci je popsán jednak historický vývoj vodních toků na území města Brna se zaměřením na umělý kanál Svratecký náhon, jednak na základě dostupných mapových podkladů, zachovalých obrazových materiálů a fotodokumentace i současný stav území, kterým náhon protékal, s kterým sousedil. V práci jsou zachyceny vzpomínky několika pamětníků města Brna na umělý tok, jež dokreslují stav Svrateckého náhonu v době jeho zániku. V kapitole Příklady obnovy náhonů a přírodních toků u nás i v zahraničí je nastíněno, jakým způsobem k náhonům přistupují dvě partnerská města města Brna Lipsko a Graz. Práce by měla sloužit jako ucelený podkladový materiál pro další studium Svrateckého náhonu a pro možné studie řešení území, kterým náhon tekl, a pro jeho alespoň částečnou obnovu.