Aktivní řízení proudění při obtékání válce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá aktivním řízením proudění. V první části popisuje odtržení mezní vrstvy a vznik Kármánových vírů. Také vysvětluje, proč je potřeba řídit proudění a rozděluje metody řízení do základních kategorií. Následně jsou popsány známé aktivní metody řízení proudění. Další část práce definuje výchozí úlohu s tvořenými Kármánovými víry za válcovým tělesem, analyzuje proudění a navrhuje použitelné principy pro řízení proudění. Poslední část práce testuje jednotlivé metody řízení. Nejprve jsou ověřovány metody bez zpětné vazby a na závěr i metody se zpětnou vazbou.
The diploma thesis is considering active flow control. At first part describes boundary layer separation and Kármán vortices formation. It also explains why it is important to control the flow, and the control is divided into basic categories. Then there are described known active flow control methods. Next part defines default problem with Kármán vortices formed behind a cylinder, analyzes flow and suggests useable flow control principles. In last part of the thesis are tested chosen flow control methods. At first there are verified open-loop methods, then closed-loop methods too.
Description
Citation
KUKRLE, D. Aktivní řízení proudění při obtékání válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval základní body své diplomové práce, kterou vypracoval na téma Kavitující Aktivní řízení proudění při obtékání válce. V průběhu přibližně 10 min. prošel všechny připravené snímky prezentace a v závěru svého vystoupení shrnul všechny důležité výsledky, ke kterým došel. Následoval přednes posudků vedoucího a oponenta závěrečné práce. Byly zodpovězeny všechny otázky oponenta. Následovala část pro dotazy ostatnících členů komise: 1. Definice chaotického jevu zavíření, který se objevuje v práci? 2. Neaktivní řízení potlačení vírových jevů v podobě pasivního propojení použitých trysek? 3. Kdy metody aktivního řízení nahrazují změnu designu? 4. Přístup k turbulentnímu proudění při aplikaci 2D ve srovnání 3D geometrie? Modely pro popis turbulentního chování ve 3D? Komise poděkovala za reakce a ukončila tuto část SZZ.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO