Design obytného plavidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Témou diplomovej práce je návrh obytného plavidla. Obytné plavidlo reaguje na súčasné celosvetové problémy, a to predovšetkým na vplyvy globálneho otepľovania a nárastu populácie. Zvyšujúca sa hladina morí je faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje viaceré územia, najmä oblasti v blízkosti pobrežia. V kombinácií s nárastom populácie môže byť možnosť presunutia obydlí na vodnú hladinu atraktívnym riešením. Diplomová práca zároveň cieli na ekologickosť, na znižovanie emisií a na využívanie alternatívnych zdrojov energie. V súčasnosti sú klasické domy na vode veľmi obľúbené, avšak prevažne sa využívajú len na rekreáciu. Diplomová práca predkladá návrh obytného plavidla určeného na celoročné bývanie na moria a oceány pre 2 až 3 osoby.
The topic of the master thesis is the design of a floating house. Product responds to the current global problems, especially the consequences of global warming and population growth. Rising sea levels are a factor that negatively affects several areas, mainly cities near the coastline. In combination with population growth, the possibility of moving dwellings to the water surface can be an attractive solution. The master thesis also aims at environmental friendliness, emission reduction and the use of alternative energy sources. Nowdays, houseboats on the water are very popular, but are mostly used only for recreation. The master thesis presents a design of a floating house for year-round living on the seas and oceans for 2 to 3 people.
Description
Citation
CSADIOVÁ, D. Design obytného plavidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) MgA. David Karásek (člen) Ing. David John (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky oponenta. akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. 1. Jakou důležitost přisuzujete ochraně soukromí u bydlení tohoto typu? zodpovězeno 2. Jakým způsobem bude plavidlo uspořádáno uvnitř (bokorys, řezy)? zodpovězeno Otázky komise|: 1. prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD.- Čím byste podpořila veřejný charakter plavidla ? zodpovězeno 2. prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD.- Proč jsou v tvaru kombinována zaoblení a ostré hrany? zodpovězeno 3. prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD.- Proč jste se více nezamyslela nad technickými detaily? částečně zodpovězeno 4. MgA. David Karásek- Vnímám pochybení v úvodních úvahách o zacílení produktu, není výsledné řešení v rozporu s původní argumentací? nezodpovězeno 5. MgA. David Karásek- Jaké byly důvody pro zvolení problematického konceptu kupole? částečně zodpovězeno 6. MgA. David Karásek- Proč nejsou užity solární panely? nezodpovězeno 7. MgA. David Karásek- Proč nejsou součástí řešení terasy? částečně zodpovězeno 8. doc. MgA. Martin Surman, ArtD.- Zkoumala jste technické parametry plavidla- ponor apod.? částečně zodpovězeno 9. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.-Proč všichni designéři používají organické tvarování u podobných typů plavidel? Dovedete definovat konkrétní důvody? nezodpovězeno 10. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D- Je plavidlo soběstačné? zodpovězeno 11. Ing. David John- Bylo vhodně zvolené spaní nahoře, vzhledem k těžišti? nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO