Kavitující paprsek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá kavitujícím paprskem a je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část popisuje základní principy kavitace a její negativní účinky na povrch obtékaných těles (např. hydraulických strojů). Rozsáhlá kapitola je také věnována popisu samotného kavitujícího paprsku včetně mechanismů jeho vzniku, růstu a kolapsu. Další podkapitola je zaměřena na modely kavitační eroze, které mají velký význam pro predikci kavitační eroze ve fázi výpočtové simulace. V experimentální části je popsáno testování vzorku mědi inspirované normou ASTM G134 a následné vytvoření grafů kumulativního hmotnostního úbytku a rychlosti úbytku hmotnosti. Dále byla také provedena vizualizace pomocí vysokorychlostní kamery, aby bylo možné podrobně prozkoumat dynamické chování kavitujícího paprsku. Poslední část je zaměřena na numerické simulace pomocí výpočtového modelování proudění, tzv. Computational Fluid Dynamics (CFD), a na predikci kavitační eroze. Z důvodu optimalizace úlohy bylo provedeno více výpočtů na různých typech sítí s různými modely turbulence. Následně byly výsledky ze simulací vyhodnoceny a společně s výsledky z experimentu byly použity pro predikci kavitační eroze.
This diploma’s thesis deals with the cavitating liquid jet and cavitation erosion models. It is divided into three main parts. The theoretical part describes the fundamental principles of cavitation and its negative effects on the surface of circumflowed solid materials (e.g. at hydraulic machines). An extensive chapter is also devoted to a description of the cavitating liquid jet itself, including the mechanisms of its inception, growth and collapse. Another subchapter focuses on cavitation erosion models, which are of great importance for a prediction of the cavitation erosion in the phase of computational simulation. In the experimental part, a copper sample was exposed to the cavitating jet in a test rig inspired by ASTM G134 standard and consequently, graphs of cumulative mass loss and mass loss rate were created. In addition, a visualization using high-speed camera was performed for better understanding of the cavitating liquid jet dynamic behavior. The last part focuses on numerical simulations using Computational Fluid Dynamics (CFD) and the cavitation erosion prediction. Multiple computations were performed on different types of mesh with different turbulence models in order to optimize the numerical simulation. Subsequently, the results from the simulations were evaluated and used together with the results from the experiment to predict cavitation erosion.
Description
Citation
KOTOULOVÁ, H. Kavitující paprsek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka prezentavala základní body své diplomové práce, kterou vypracovala na téma Kavitující paprsek. V průběhu přibližně 12 min prošla všechny připravené snímky prezentace a v závěru svého vystoupení shrnula všechny důležité výsledky, ke kterým došla. Následoval přednes posudků vedoucího a oponenta závěrečné práce. Byly zodpovězeny všechny otázky oponenta. Následovala část pro dotazy ostatnících členů komise: Jaký byl cíl numerické simulace? Rozdíl mezi frekvencí CFD a experimentu má zásadní rozdíl. Jak by bylo náročné do numerického modelu zapracovat vliv rozpuštěného plynu v kapalině? Materiál a způsob obrábění použité trysky? Kvalita použitých sítí? Použitý tlak v kavitačních bublinách? Podmínky symetrie? Komise poděkovala za reakce a ukončila tuto část SZZ.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO