Vliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Přechod na spalování biomasy znamená produkci nezanedbatelného množství částic, které vypouštěním do ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví. Znalost velikosti a složení částic je zásadní pro možné odlučování ze spalin technologií elektrostatického odlučování. Tato technologie je vyvinuta a využívána ve velkých energetických celcích, ale v lokálních topeništích toto opatření na snižování množství částic běžné není. V této práci jsou popsány způsoby vzniku jemných částic a jejich velikostní distribuce a složení. Dále jsou uvedeny metody analýzy velikostní distribuce a složení těchto částic. Vliv elektrostatického odlučovače na velikostní distribuci a složení je diskutován na základě rešeršních poznatků. V experimentální části byly odebrány vzorky jemných částic ze spalin kouřovodu kotle na dřevní pelety, ve kterém je zařazený experimentální elektrostatický odlučovač. Z provozních důvodů nebyl elektrostatický odlučovač při odběru vzorků spuštěný, jelikož na vnitřním povrchu velké části kouřovodu spaliny kondenzovaly. Vzorky byly odebrány na začátku kouřovodu, kde spaliny nekondenzovaly, a na jeho konci. Odebrané vzorky částic na filtru podstoupily analýzu na elektronovém mikroskopu.
Biomass combustion causes a significant number of particles that, released into the atmosphere, negatively affect human health. Knowledge of the size and composition of the particles is essential for possible flue gas separation by electrostatic precipitation technology. This technology is developed and used in large power plants, but the electrostatic precipitation in domestic boilers is rare. This work describes the methods of fine particle formation and their size distribution and composition. Measurement methods of chemical composition and the size distribution are provided. According to a review, the effect of electrostatic precipitator on size distribution and chemical composition is discussed. In the experimental part, fine particles were sampled from the flue gas of a domestic wood pellet boiler containing an experimental electrostatic precipitator. Due to operational reasons, the electrostatic precipitator did not run during sampling. Flue gas condensed on the inner surface of the flue. The particles were sampled on filters at the beginning and the end of the flue. The filter was analyzed on an electron microscope.
Description
Citation
PREISLER, L. Vliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval podstatné výsledky své bakalářské práce. Následovalo přečtení posudků vedoucí a oponentky. Oponentka měla k práci několik poznámek a dotazů, na které student odpověděl. Poté se do diskuze zapojili i ostatní členové komise. V této diskuzi prokázal student velmi dobrý přehled v řešené problematice. Poznámky a otázky z diskuze: prof. Kučerík: Mohou se v popílku vyskytovat i uhličitany? doc. Komendová: Získal jste i nějaké další výsledky než ty, které jste prezentoval? Zaznamnával jste i koncentrace vybraných plynů při experimentech? doc. Zlámalová: Byl součástí Vaší práce i návrh technického řešení elektrostatického odlučovače? Jak nákladná by byla výroba a provoz tohoto odlučovače? Ing. Mergl: Jak jsou na tom s emisí pevných částic kondenzační kotle? Lze využít i zde Váš odlučovač?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO