2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 410
 • Item
  Pevnostní analýza páky řízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Klimeš, Henrich; Vosynek, Petr; Blokeš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá odhadem počtu cyklů do porušení materiálu páky řízení, která se vyskytuje na některých vozidlech Tatra. V teoretické části jsou popsány nástroje potřebné k výpočtu páky řízení. V druhé části je proveden zjednodušený odhad napětí pomocí analytického výpočtu. Analytický výpočet je následovně ověřen ve volně dostupném programu Salome Meca, ve kterém probíhá i samotný výpočet napětí na 3D modelu páky řízení.
 • Item
  Dva typy hypereliptických křivek rodu 3 nad tělesy charakteristiky 3
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Martínek, Michael; Kureš, Miroslav; Tomáš, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na práci v konečných tělesech s charakteristikou 3, se kterými se pak dále pracuje při zavádění hypereliptických křivek, které jsou součástí hypereliptické kryptografie. V první části se zaměřuje na reprezentaci prvků v konečných tělesech, poté na hypereliptické křivky, divisory a následně hypereliptickou kryptografii, se softwarovým zpracováním, pro možnost budoucího užití.
 • Item
  Návrh malého soustruhu na dřevo
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Mečíř, Václav; Pavlík, Jan; Tůma, Zdeněk
  V bakalářské práci je popsán postup návrhu malého soustruhu na dřevo. Samotnému návrhu předchází seznámení se s problematikou a technickými možnostmi této doby. S tím souvisí průzkum trhu a porovnání si jednotlivých variant soustruhu, vzhledem k požadovaným parametrům stroje. Následný návrh obsahuje výpočtovou zprávu, ve které je řešen převodový systém a konstrukce vřetene, na kterou je kladený největší důraz, jelikož se jedná o nejdůležitější součást soustruhu. Na základě výpočtové zprávy je dále vytvořen 3D model v programu Inventor 2021 a výkresová dokumentace.
 • Item
  Simulace vřetene CNC obráběcího stroje v SW ADAMS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pham, Jakub; Tůma, Jiří; Holub, Michal
  Bakalářská práce se věnuje návrhu simulačního modelu CNC obráběcího stroje v softwaru MSC ADAMS. Simulace se v dnešní době staly nedílnou součástí každého vývojového procesu, jelikož nabízejí finančně výhodnou alternativu ke klasickému vývoji strojů zahrnující výrobu prototypů. V rámci obráběcích strojů patří dynamické simulace strojních uzlů k neprozkoumaným oblastem. Cílem práce je ověřit jejich funkčnost a spolehlivost v této oblasti. V rámci bakalářské práci byla provedena rešerše k dynamickým simulacím soustav, metodě konečných prvků a simulačním softwarům MSC Adams a Ansys. V praktické části bylo navrženo zatížení vřetene obráběcího stroje MCV 754 Quick. Následně byla stanovena geometrie modelu, okrajové podmínky a provedena simulace vřetene během řezného procesu v MSC ADAMS. Výsledky simulace byly verifikovány jak pomocí analytického výpočtu, tak experimentálního měření na stroji. Dále byla představena koncepce dalšího vývoje modelu v rámci kosimulace. V závěru byly všechny výstupní parametry porovnány a zhodnoceny.
 • Item
  Automatické monitorování množství CO2 v potravinářském průmyslu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Mikuš, Martin; Krejčí, Petr; Bastl, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace systému pro automatické monitorování CO2 (vznikajícího při fermentačním procesu přeměny cukrů na alkohol) a teploty kvasné směsi. Naměřená data budou bezdrátově přenášena do webové aplikace, ve které budou naměřená data zaznamenána v tabulce. Součástí práce je rešerše způsobů a metod měření koncentrace CO2. Celé měřící zařízení bude realizováno na ESP32 a napájeno z baterie.