Návrh layoutu pracoviště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem diplomové práce je navržení layoutu pracoviště za účelem zlepšení manipulace mezi pracovišti ve společnosti ABB s. r.o. Teoretická část práce definuje pojmy štíhlého podniku a uspořádání pracoviště. V analytické části je analyzován layout pracoviště společně s výrobním procesem a ergonomickými podmínkami na pracovišti. Dále jsou analyzovány pracovní činnosti na jednotlivých pracovištích. Na základě zjištěných nedostatků v analytické části jsou navržena vhodná a realizovatelná řešení. V závěru práce je zhodnocen celkový přínos a ekonomické náklady projektu.
The topic of the thesis is the design of workplace layout to improve the handling between workplaces in ABB s. r.o. The theoretical part of the thesis defines the concepts of lean enterprise and workplace layout. The analytical part analyses the workplace layout together with the production process and ergonomic conditions in the workplace. Furthermore, the work activities at the individual workplaces are analysed. Based on the identified shortcomings in the analytical part, suitable and feasible solutions are proposed. In the conclusion of the thesis, the overall benefits and economic costs of the project are evaluated.
Description
Citation
HLAVATÝ, P. Návrh layoutu pracoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Řešetková: Rozhodla se firma ABB implementovat vaše návrhy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO