Návrh marketingového mixu ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového mixu pro vybraný podnik. Diplomová práce je rozdělena na 3 části. První část je teoretická, kde jsou popsána teoretická východiska. V této části je popsán podnik obecně, jeho formy a funkce a marketingový mix podniku. Dále jsou navrženy výzkumné metody marketingového mixu. Na základě části teoretické a navržených výzkumných metod byly provedeny analýzy a kvalitativní výzkum podniku a jeho marketingového mixu. V třetí části diplomové práce jsou jednotlivé návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
The diploma thesis is a proposal of a marketing mix for a selected company. It is divided into 3 parts. The first part is theoretical, where the theoretical background is described. This section describes the company, in general its functions and marketing mix of the company. Research is based on theoretical part. There are propose research methods, analysis and qualitative research marketing mix of the chosen company. In the third part of the thesis are individual suggestions for improving the marketing mix of the company.
Description
Citation
RŮŽIČKOVÁ, Ž. Návrh marketingového mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky oponenta práce - Odpovězeno Ing. Kuba - V ekonomickém hodnocení, byla hrubá mzda myšlena za rok nebo měsíc? - Odpovězeno doc. Karas - Byl v ekonomickém hodnocení dosažen cíl? Jaký byl? Lze odhadnout z ekonomického hodnocení budoucí zisk? - Částečně odpovězeno. doc. Zich - Vysvětlení spolupráce s VŠ z tabulky ekonomického hodnocení. Jak tato spolupráce zvedne hospodářský výsledek do dvou let? Jak byste charakterizovala marketingovou strategii podniku? V čem je hodnota pro zákazníka z vybraných návrhů? Jak byste reagovala na hodnocení oponentky, která tvrdí, že je práce málo přínosná pro praktické využití. - Částečně odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO