Marketingová strategie vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce „Marketingová strategie vybrané společnosti“ je návrh marketingové strategie vybrané firmy podnikající v informačních technologiích. Část literární východiska pojednává o malých a středních podnicích, jejich vymezení a omezení, dále pojednává o strategické analýze, tvorbě marketingové strategie a marketingovému výzkumu. V analytické části je charakterizován vybraný podnik, kdy následně je analyzováno externí i interní okolí vybraného podniku. Na základě získaných poznatků je provedena SWOT analýza. Poté je prováděn kvantitativní výzkum a následně je navrhnuta konkrétní marketingová strategie vycházející z analytické části a z kvantitativního výzkumu. V závěru práce je zhodnocen přínos návrhů.
The purpose of the master's thesis "Marketing Strategy of the Selected Company" is to propose a marketing strategy for a selected IT company. The theoretical part deals with small and medium companies, their definition and limitations, as well as strategic analysis, marketing strategy and marketing research. The analytical part provides an analysis of the selected company, which is focused on external and internal environment of the selected IT company. Based on this analysis a SWOT analysis is performed. Then quantitative research is performed and afterwards a specific marketing strategy is proposed based on the analytical part and quantitative research. At the end of the work, the contribution of the proposals is evaluated.
Description
Citation
VYBÍHAL, T. Marketingová strategie vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Karpeta (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího práce - nezodpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Zich: Co jsou to obchodní aktivity? Ve SWOT analýze máte různé faktory, např. významné reference, kde to najdu v práci? Kde máte analyzovanou závislost na jednateli? Příležitosti: zahraniční trhy, jak jste to analyzoval? Co je to příležitost ve SWOT analýze? Proč si myslíte, že velikost vzorku respondentů je dostatečný? - nezodpovězeno Ing. Karpeta: Píšete, že jste získal feedback od 155 manažerů, ředitelů apod.. Jakým způsobem jste tolik výstupů získal? - odpovězeno Ing. Bartošek: Na základě jakých podkladů jste formuloval rozhodovací proces? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO