Posouzení ekonomické situace společnosti pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti Liponova, a.s. pomocí statistických metod. První část práce je zaměřená na teoretická východiska, v níž jsou popsány finanční ukazatele, časové řady, regresní a korelační analýza. V analytické části jsou teoretické poznatky aplikovány na výpočet vybraných finančních ukazatelů, z nichž část je vybrána pro aplikaci statistické analýzy, jež dále slouží jako predikce vývoje v budoucích dvou letech. Závěr práce je věnován navrženým opatřením, jež vedou ke zlepšení ekonomické situace vybrané společnosti.
The diploma thesis deals with assessment of the economic situation of a selected company Liponova, a.s. using statistical methods. The first part of the thesis is focused on the theoretical basis, which describes financial indicators, time series, regression and correlation analysis. In the analytical part, theoretical knowledge is applied to the calculation of selected financial indicators, part of which is selected for the application of statistical analysis, which further serves as a prediction of developments in the next two years. The conclusion of the diploma thesis is devoted to the proposed measures that lead to the improvement of the economic situation of the selected company.
Description
Citation
MATOUŠKOVÁ, P. Posouzení ekonomické situace společnosti pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bumberová: Ovlivní vývoj legislativy vaše návrhy? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO