Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení ekonomické situace společnosti za pomocí metod finanční analýzy a statistických metod. V první ze tří hlavních částí práce jsou popsána základní teoretická východiska, a to především problematika týkající se finanční analýzy, časových řad, regresní a korelační analýzy. V druhé části je analyzována společnost za pomoci vybraných finančních ukazatelů, z nichž některé jsou podrobeny následné statistické analýze pro předpověď možného budoucího vývoje a zjištění vztahů mezi ukazateli. Výstupy slouží jako podklad pro třetí návrhovou část práce. Ta obsahuje několik podnětů, které by měly vést ke zlepšení stávající situace ve vybrané společnosti.
This master thesis focuses on the assessment of the economic situation of the company using methods of financial analysis and statistical methods. The first of the three main parts of the thesis describes the basic theoretical background, especially issues related to financial analysis, time series, regression and correlation analysis. In the second part, the company is analyzed with the help of selected financial indicators, some of which are subjected to subsequent statistical analysis to predict possible future developments and to determine the relationships between the indicators. The outputs serve as a basis for the third part of the work, which contains several proposals that should lead to the improvement of the current situation in the selected company.
Description
Citation
VOTÁPKOVÁ, A. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Dá se nějak předcházet dlouhé délce splatnosti faktur? Jaká je finanční a časová náročnost navrhované inventury? - odpovězeno doc. Doskočil: Na základě jakých kritérií jste vybírala ukazatele pro posouzení ekonomické situace podniku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO