Ekonomické a finanční měření a hodnocení společnosti s využitím metody Balanced Scorecard

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací konceptu Balanced Scorecard do podniku. Práce byla rozdělena do čtyř hlavních oddílů. V první části je čtenář seznámen s hlavním cílem práce, následně jsou představeny použité metody a postupy zpracování práce. Další část se zaměřuje na teoretický podklad nutný k vyhotovení práce, který objasňuje pojmy výkonnost podniku, strategická analýza a blíže se věnuje finanční analýze, ovšem největší důraz je kladen na metodu Balanced Scorecard. Třetí část je prakticky orientována, nejprve je představen analyzovaný podnik, jeho historie a obor podnikání, následuje provedení SWOT, PESTLE a finanční analýzy. Poslední část, vlastní návrhy řešení, vychází ze zjištěných informací a představuje implementaci konceptu Balanced Scorecard do podniku s cílem zvýšit jeho výkonnost.
This Master´s thesis deals with the design and implementation of the Balanced Scorecard concept in the company. The work was divided into four main sections. In the first part, the reader is acquainted with the main goal of the work, then the methods and procedures of work processing are introduced. The next part focuses on the theoretical basis needed to complete the work, which clarifies the concept of business performance, strategic analysis and focuses on financial analysis, but the greatest emphasis is placed on the Balanced Scorecard method. The third part is practically oriented, first the analyzed company, its history and field of business are introduced, followed by SWOT, PESTLE and financial analysis. The last part, the actual solutions are based on the information obtained and represents the implementation of the Balanced Scorecard concept in the company in order to increase its performance.
Description
Citation
KUBÍK, P. Ekonomické a finanční měření a hodnocení společnosti s využitím metody Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Křížová: V příležitostech ve SWOT analýze máte interní věci, proč? - odpovězeno doc. Chalupský: V návrzích uvádíte několik strategických cílů, jmenujte některé z nich. Který z cílů považujete pro firmu za klíčový? Jaké má firma distribuční kanály? - odpovězeno RNDr. Chvátalová: Jaký je vztah rychlosti dodávky a rychlosti doby obratu zásob? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO