Inovace zařízení pro chov potemníka moučného

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce měla za úkol seznámit čtenáře o možnostech a podmínkách chovu jedlého hmyzu v České republice se zaměřením na vybraný druh, jmenovitě potemníka moučného (Tenebrio molitor). Navrhnout optimalizaci chovných podmínek pro různé stádia chovu, s možností zrychlení chovu. Další částí práce bylo seznámení se s vlastnostmi mikrokontroleru řady Espressif ESP32 a jeho využití v oblastech jednoduchého řízení přípravků. Z těchto zjištěných podmínek byla ve druhé polovině práce navrhnuta a realizována chovná stanice, která byla řízena tímto mikrokontrolerem ESP32 firmy Espressif. Práce popisuje navržené komponenty pro měření a regulaci podmínek chovu se zaměřením na teplotu, vlhkost, dávkování potravy a tekutin. Předposlední kapitolou je zmíněno experimentální měření regulovaných podmínek s vyhodnocením měřených dat. Závěrem je zhodnocení řešení a jeho další možnosti.
The task of the work was to get familiar to the reader with the possibilities and conditions of edible insect breeding in the Czech Republic, focusing on a selected species of darkling beetle (Tenebrio molitor). Design optimization of breeding conditions for different stages of breeding, with the possibility of accelerating breeding. Another part of the work was to get acquainted with the properties of the microcontroller series Espressif ESP32 and its use in the areas of simple product management. From these identified conditions, a breeding station was designed and gradually implemented in the second half of the work, which was controlled by this microcontroller company Espressif ESP32. The work describes the proposed components for measuring and regulating breeding conditions with a focus on temperature, humidity, food and fluid dosing. The penultimate chapter mentions experimental measurements of regulated conditions with evaluation of measured data. The conclusion is the evaluation of the solution and its other possibilities.
Description
Citation
DVORSKÝ, A. Inovace zařízení pro chov potemníka moučného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále zodpověděl otázky členů komise: Jaká množství/hmotnost bílkovin lze získat z takového chovu v jedné přepravce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO