Stanovení aktivních emisí elektromobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá ekologií vozidel se spalovacími motory a elektromotory, a to jak z hlediska provozu, tak i z hlediska výroby daného paliva, případně elektřiny. Bližší zaměření je na aktivní a pasivní emise automobilů se spalovacím i elektrickým motorem. Jsou rozebrány zdroje emisí, jejich možnosti snižování a měřicí metody určené k jejich stanovení při výrobě automobilu WLTP a NEDC. Blíže jsou rozebrány emise z nevýfukových zdrojů. Dále je navržen měřicí přístroj založený na mikrokontroleru Arduino. Tento přístroj je posléze použit pro měření pevných částic z pneumatik a brzd při provozu vozidel se spalovacím motorem a elektromotorem.
This diploma thesis deals with the ecology of vehicles with combustion engines and electric motors, both in terms of operation and in terms of production of fuel or electricity. A closer focus is on active and passive emissions of cars with combustion and electric engines. Emission sources, their reduction options and measurement methods for their determination in the production of WLTP and NEDC cars are discussed. Non-exhaust emissions are discussed in detail. Furthermore, a measuring device based on the Arduino microcontroller is designed. This device is then used to measure solid particles from tires and brakes when operating vehicles with internal combustion engines and electric motors.
Description
Citation
KAŠTÁNEK, P. Stanovení aktivních emisí elektromobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Co měří senzor na předním nárazníku? 2. Lze pozorovat vliv provozu na koncentraci částic? 3. Jaký je rozdíl mezi Teslou S a Teslou 3? 4. Jaký byl vliv vlhkosti na měření? 5. Na jakém principu pracují použité detektory částic? 6. Jaký signál vysílají senzory do mikrokontroléru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO