Analýza distribuční sítě 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou distribuční sítě 110 kV v regionu jižní Moravy. V práci je popsána působnost společnosti EG.D, a.s., dále současný stav sítí 110 kV a jejich rozvoj. Praktická část práce je zaměřena na přenosovou schopnost vedení a sledování napětí v příslušných rozvodnách při zimním zatížení sítě. Z důvodu analyzování budoucího vývoje zatížení byly propočítány simulace pro roky 2020, 2025, 2030 a 2035 pro provozní stav i pro stav havarijní (kritérium N-1). Následně byla vytvořena analýza na zajištění distribučních oblastí 110 kV při výpadku celé transformovny 400/110 kV Otrokovice pro roky 2025, 2030 a návrh nové rozvodny 400/110 kV.
Master's thesis deals with analysis of distribution network 110 kV in south Moravia area. Therefore it makes basic description of the scope EG.D, a.s. company, current state of the 110 kV electricity network and their development. The practical part of the master's thesis is focused on the transmission capacity of the 110 kV wiring and the voltage monitoring in the substation during winter network load. Simulations were constructed for analysis of network load for the years 2020, 2025, 2030 and 2035. Steady state was calculated for the normal state as well as for the emergency state (N-1). The analysis was created to ensure 110 kV distribution network in the nodal area Otrokovice during the failure of the entire 400/110 kV Otrokovice transformation station for the years 2025, 2030 and the design of a new 400/110 kV substation.
Description
Citation
VACHUTKA, O. Analýza distribuční sítě 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své diplomové práce na téma Analýza distribuční sítě 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Ptáček. Student následně odpovídal na otázky oponenta. Student odpovídal správně a dotazy oponenta vysvětlil. V následné rozpravě se tázal prof. Drápela ohledně agregace použitých dat. Student byl schopen reagovat, avšak s mírnou pomocí zkoušejícího. Následně se tázal Ing. Vyčítal, student byl schopen problematiku objasnit. Doplňující dotazy Ing. Ptáčka a prof. Drápely byly taktéž objasněny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO