Balancér pro Li-ion akumulátorovou baterii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci balančního obvodu pro 8S Li-Ion akumulátorovou baterii. V první, teoretické, části práce jsou rozebírány vlastnosti různých typů Li-Ion akumulátorů, různé topologie v praxi běžně využívaných balančních obvodů a vlastnosti mikrokontrolérů často využívaných pro řízení těchto balančních obvodů. Ve druhé, praktické, části je rozebrán návrh prototypu balančního obvodu. Nachází se zde dimenzování polovodičových součástek, a jejich chlazení, prototypu balančního obvodu, popis chodu programu řídícího tento prototyp, srovnání vlastností tohoto prototypu s komerčním balančním obvodem a dokumentace k sestrojenému prototypu balančního obvodu. Ve třetí části, závěr, jsou shrnuty získané poznatky týkající se prototypu balančního obvodu.
This diploma thesis is describing design and construction of battery balancer circuit for 8S Li-Ion battery pack. In the first, theoretical, paragraph the attributes of several Li-Ion battery cells are discussed, as well as differrent BMS topologies used in practice and microcontrolles commonly used to control them. In the second, practical, paragraph the design of BMS circuit prototype is discussed. This paragraph contains dimensioning of semiconductors, and their cooling, of BMS prototype, description of program which is controlling this prototype, comparision with comercial BMS and documentation for designed prototype of balancing circuit. Third paragraph, conclusion, contains summarization of gained knowledge regarding designed balnacing circuit.
Description
Citation
ZIMČÍK, V. Balancér pro Li-ion akumulátorovou baterii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Balancér pro Li-ion akumulátorovou baterii. Student představil cíle a motivace práce. Dále popsal komponenty prototypu balancéru. Následně představil a popsal schéma spínací časti obvodu prototypu balancéru. Popsal použitou metodu balancování. Dále popsal schéma snímací části balancéru. V další části popsal blokový diagram řídícího programu prototypu balancéru. V závěru komisi představil závislost kapacity a napětí článků na čase balacování. Na otázky oponenta i komise odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO