Měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní práce je návrh měniče s bezsenzorovou regulací otáček pro stejnosměrný motor s permanentními magnety o výkonu 500 W na napětí 48 V. Celé zařízení sestává ze dvou hlavních částí, a to z jednočinného propustného měniče, který slouží jednak jako napájecí zdroj s parametry 0 ÷ 60 V/0 ÷ 20 A pro laboratorní účely, a jednak jako napáječ čtyřkvadrantového pulsního měniče pro samotnou regulaci otáček s uživatelským nastavením, elektronickou reverzací směru otáčení a brzdění motoru. Řízení obou měničů zajistí regulační obvody realizované digitálně. Veškeré komponenty budou následně umístěny na deskách plošných spojů typizovaných rozměrů jako zásuvné moduly určené k zabudování do přístrojové skříně pro snadnou demontáž a přístupnost v případě kontrolních měření.
The scope of work is the design of a converter with sensorless speed control for a DC motor with permanent magnets with a power of 500 W at a voltage of 48 V. The whole device consists of two parts, a single-acting pass converter, which serves as a power supply with parameters 0 ÷ 60 V/0 ÷ 20 A for laboratory purposes, and on the hand as a power supply for a four-quadrant pulse converter for the speed control itself with user settings, electronic reversal of the direction of rotation and motor braking. The control of both inverters is provided by control circuits implemented digitally. All components will then be designed for measuring printed circuits boards of strandardized dimensions as plug-in modules to be built into instrument cabinet for easy disassembly and access in the case of controls.
Description
Citation
HANZL, O. Měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček. Studen nejdříve představil cíle práce. Dále popisuje jednotlivé části navrženého měniče v rámi s práci. Je představen návrh měniče pomocí jednotlivých kroků. Popisuje výzvy ve výpočtu efektivní hodnoty proudu pro měnič. Vedoucí komise vstupuje do prezentace s poznámkou k výpočtu efektivní hodnoty proudu, kvůli zobecnění rovnice pro určitý průběh proudu na obecný vzorec. Student popisuje, odvození napětí bez zanedbání magnetizačního proudu. Student v prezentaci věnuje čas představením základních vzorců. Představuje návrh a vyrobení kostry cívky. Dále popisuje vytvoření výkresové dokumentace včetně software, který byl použit. Představuje blokové schéma pro regulaci otáček s odkazem k obecné litaratuře. Závěrem student shrnuje závěr práce a shrnuje dosažení cílů závěrečné práce. Student uvádí, že cíle práce nejsou plně dosaženy. Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Oponent práce nedoporučuje práci k obhajobě z důvodu nesplění zadání. Oponent uvádí chybná tvrzení uvedená v práci. Student komentuje hodnocení vedoucího i oponenta práce. Dále byly probrány jednotlivé otázky oponenta. Na zohlednění odporu v sepnutém stavu student uvádí chybné rovnice, neboť byl uvažován pro střední hodnotu proudu namísto špičkové. Na druhou otázku ohledně nadproudových ochran student reaguje chybnými rovnicemi. Vedoucí práce uvadí doporučení pro budoucí prezentaci práce. Další komentáře z komise poukazují na nedostatky práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO