Tepelná analýza servomotoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem tepelného modelu servomotoru v programu Motor-CAD a jeho použitím při analýze servomotoru. Na začátku je krátké seznámení se servomotory a jejich částmi, hlavně co se týče tepelného modelu. Dále jsou popsány principy přestupu tepla. V práci je rovněž kapitola věnována samotnému programu Motor-CAD. Na základě změřených oteplovacích zkoušek je poté v programu doladěn tepelný i elektromagnetický model motoru. Následně je navržen způsob cizího chlazení a podle něj je model upraven. Pomocí modelu jsou nalezeny body zatížení motoru pro maximální dovolené oteplení při vodním chlazení. Na konci práce je zhodnocení přínosu vodního chlazení pro servomotor.
This thesis deals with the design of the thermal model of servomotor in program Motor-CAD and using it for analyze of servomotor. In the beginning is a short familiarization about its parts, especially important for the thermal model. Further are described principles of heat exchange. There is a chapter, which is dedicated to the program support of the Motor-CAD. Thermal model and electromagnetic model inputs are tuned according to the measured data. Then a way of active cooling is designed and based of it the model in program is edited. Using the model is found the points of load of the motor for maximum allowable temperature with water cooling. In the conclusion is a valorization of benefit of water cooling for the servomotor.
Description
Citation
PŘIBYL, D. Tepelná analýza servomotoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. David Šimek (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Tepelná analýza servomotoru. Představil cíle práce. Následně pokračoval představením kritických částí z hlediska oteplení. Dále popsal zpětnovazebný člen, resolver, encoder a parkovací elektromagnetickou brzdu. Následně představil model v programu Motor-CAD. Dále představil tepelné schéma motoru. V další části student popsal možnosti cizího chlazení. Následně představil návrh pracoviště. V závěru prezentace student představil výsledky měření a porovnal je se simulacemi. Na otázky oponenta i komise odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO