Zesilovač ve třídě D 2x 2 kW se spínaným napájecím zdrojem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je kompletní návrh zesilovače pracujícího ve třídě D včetně teoretického rozboru. V práci jsou popsány funkce jednotlivých funkčních bloků zesilovače. Je vybrána vhodná topologie zesilovače ve třídě D pro danou aplikaci. Návrh zesilovače musí korespondovat s požadovaným výkonem 2x 2 kW do 4 . Jsou provedeny potřebné výpočty pro zajištění správné funkce zesilovače. Pro spolehlivost je potřeba vybrat vhodné koncové tranzistory. V práci je proveden teoretický rozbor napájecích zdrojů. Následně je navrhnut zdroj s vhodnou topologií, který bude určen pro napájení zesilovače ve třídě D. Jsou vypočteny všechny potřebné parametry, zejména tedy silových částí. V práci je řešen návrh a kompletní realizace celého zesilovače počínaje návrhem DPS a jejich výrobou, následným osazením a oživením. Po zajištění funkce všech částí zesilovače jsou provedena různá měření.
The content of this thesis is a complete design of an amplifier working in class D, including a theoretical analysis. The thesis describes the functions of individual amplifier function blocks. The appropriate Class D amplifier topology is selected for the application. The design of the amplifier must correspond to the required power of 2x 2 kW to 4. The necessary calculations are performed to ensure the correct function of the amplifier. For reliability, it is necessary to select suitable terminal transistors. The thesis is a theoretical analysis of power supplies. Subsequently, a source with a suitable topology is designed, which will be designed to power the amplifier in class D. All necessary parameters are calculated, especially the power parts. The thesis deals with the design and complete implementation of the entire amplifier, starting with the design of the PCB and their production, subsequent installation, and recovery. After ensuring the function of all parts of the amplifier, various measurements are performed.
Description
Citation
TYLICH, O. Zesilovač ve třídě D 2x 2 kW se spínaným napájecím zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval práci na téma - Zesilovač ve třídě D 2x 2 kW se spínaným napájecím zdrojem. Student představil cíle práce. Dále popisuje návrh zesilovače. Student představuje topologii napájecího zdroje. Dále student představuje realizaci desky stroje. Student ukázal výsledky z provedeného měření. Student ukazuje měření frekvenční charakteristiky. Student ilustruje vyrobené zařízení na fotografiích. Student komisi pustil audioukázku na vyrobeném vzorku. Student na dotaz srovnává svůj výrobek s komerčně používanými. Na dotaz student uvádí mezní frekvenci. Student aktivně odpovídá na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO