Polarizační vlastnosti optovláknových mřížkových senzorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu fixace optovláknových mřížek v celé délce na jejich polarizační závislost. Mimo to byl sledován i vliv primární ochrany a parametrů optovláknových mřížek na jejich vlastní polarizační závislost. V teoretické části diplomové práce je stručně popsán historický vývoj optovláknových mřížek, používané typy optovláknových mřížek a rovněž jsou zde podrobně popsány principy polarizační závislosti optovláknových mřížek a mechanismy vzniku polarizační závislosti optovláknových mřížek. V praktické části diplomové práce jsou navrženy vhodné měřící metody pro měření polarizační závislosti optovláknových mřížek. Dále jsou tyto metody optimalizovány a využity pro měření vlivu fixace na polarizační závislost optovláknových mřížek. Měření vlivu fixace pak bylo provedeno pro mnoho různých metod fixace optovláknových mřížek, přičemž byla vyhodnocena míra polarizační závislosti optovláknových mřížek pro každou z jednotlivých metod fixace. Závěr praktické části diplomové práce je věnován podrobnému shrnutí dosažených výsledků.
This diploma thesis deals with the effect of full-length fixation of optical fiber gratings on their polarization dependence. In addition, the effect of primary protection and parameters of optical fiber gratings on their intrinsic polarization dependence was also investigated. The theoretical part of the thesis briefly describes the historical development of optical fiber gratings, the types of optical fiber gratings used and also describes in detail the principles of polarization dependence of optical fiber gratings and the mechanisms of polarization dependence of optical fiber gratings. In the practical part of the thesis, suitable measurement methods for measuring the polarization dependence of optical fiber gratings are proposed. Furthermore, these methods are optimized and used for subsequent measurements of the effect of fixation on the polarization dependence of optical fiber gratings. Many different methods of fixation of the optical fiber gratings were then used to measure the effect of fixation, and the degree of polarization dependence of the optical fiber gratings was evaluated for each of the different fixation methods. The practical part of the thesis is concluded with a detailed summary of the results obtained.
Description
Citation
BABIESKA, L. Polarizační vlastnosti optovláknových mřížkových senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO