Měření oslnění jasovým analyzátorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Jedním ze základních parametrů jakéhokoliv osvětlení je kvalita provedení osvětlenosti, a jakým způsobem oslňuje. Tato práce se zabývá oslněním a jeho hodnocením. Jsou popsány základní veličiny používané při jeho hodnocení. Jsou popsány metody hodnocení vnitřního oslnění pomocí různých indexů. Dále jsou popsány metody hodnocení oslnění od denního světla a hodnocení oslnění venkovních soustav. Poté je popsán princip činnosti jasových analyzátorů a popsán školní jasový analyzátor LDA, kterým bude prováděno měření. Je popsáno provedené měření oslnění ve vnitřních prostorách, je manuálně vyhodnoceno, vypočteno a srovnáno s novým automatizovaným výpočtem v programu lumiDISP. Dále je popsáno, vyhodnoceno a srovnáno s novým automatizovaným výpočtem provedené měření oslnění denním světlem a oslnění venkovních prostor. V závěru je shrnuta možnost měření oslnění jasovým analyzátorem a je zhodnocena správnost nových funkcí programu lumiDISP.
One of the basic parameters of any lighting is the quality of the illumination design, and how it glares. This paper deals with glare and its evaluation. The basic variables used in its evaluation are described. Methods of evaluating internal glare using various indexes are described. Methods of evaluating glare from daylight and evaluating glare of outdoor systems are also described. The principle of operation of luminance analysers is then described and the school LDA luminance analyser that will be used for the measurements is described. The indoor glare measurements made are described, manually evaluated and calculated and compared with the new automated calculation in the lumiDISP program. The daylight glare and outdoor glare measurements are also described, evaluated and compared with the new automated calculation. Finally, the possibility of measuring glare with a luminance analyser is summarised and the accuracy of the new lumiDISP functions is evaluated
Description
Citation
KALFUS, P. Měření oslnění jasovým analyzátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Vavera (člen)
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. S posudkem vedoucího seznámil komisi vedoucí práce Ing. Škoda a položil dotaz. Student pohotově reagoval na dotaz a správně odpověděl. Vedoucí práce hodnotil stupněm B s 85 b. S posudkem oponenta seznámil komisi vedoucí práce Ing. Škoda. Oponent hodnotil stupněm B s 85 b. Následnou rozpravu zahájil Ing. Škoda položením otázek oponenta. Student správně odpověděl na dotazy. Doplňující dotaz položil prof. Drápela na spočitatelnost některých výrazů uvedených v práci. Student souhlasil s poznámkami tazatele. Další dotaz položila doc. Orságová na metodu pravděpodobnosti vizuálního komfortu. Student souhlasil s poznámkami tazatele a vysvětlil jejich příčinu. Předsedkyně komise uzavřela diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO