Výkon slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřená na problematiku výkonu slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul. V rámci teoretické části byly probrány a uvedeny možnosti využití sluneční energie v obnovitelných zdrojích energie, zejména ve fotovoltaických panelech a solárních kolektorech. Následně byly prozkoumány materiály zabývající se problematikou využívání sluneční energie v těchto zdrojích. Dále byly popsány tři základní složky dopadajícího slunečního záření na fotovoltaický modul nebo solární kolektor. Na závěr byla probrána a uvedena metoda výpočtu polohy Slunce po obloze a také metoda výpočtu jednotlivých složek dopadajícího slunečního záření na fotovoltaický modul.
The work is focused on the problem of the solar radiation power impacting on a photovoltaic module. In the theoretical part, the possibilities of using solar energy in renewable energy sources, especially in photovoltaic panels and solar collectors, were discussed and presented. Then the materials on the use of solar energy in these sources were reviewed. In addition, the three main components of incident solar radiation on a photovoltaic module or solar collector were described. Finally, the method for calculating the position of the sun across the sky was discussed and presented, as well as the method for calculating the various components of incident solar radiation on a photovoltaic module.
Description
Citation
KALIYEV, A. Výkon slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Otázky komise k obhajobě: 1) Dal by se sestavený program pro výpočet výkonů dopadajícího záření využít pro odhad výkonů použitých FV panelů? 2) Na obr. 6.11 vychází maximum výkonu záření pro Madrid 27.6. okolo 10:00, což neodpovídá realitě. Je chyba v nastavených parametrech programu (zem. délka, časový posun) nebo v rovnicích použitých pro výpočet polohy Slunce? 3) Definovat místní časový poledník a místní zeměpisná délka. 4) V čem je přístup jiný oproti naklánění panelu založeném na sledování výkonu? 5) Bylo testováno v jednom dni nebo více dnů? 6) Co považujete za největší přínos práce? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO