Nové scénáře s programem Wireshark v komunikačních technologiích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit scénáře, které budou sloužit studentům jako podklady pro jednotlivá laboratorní cvičení v rámci předmětu, který se věnuje komunikačním technologiím. K těmto scénářům je také potřeba doplnit teoretický úvod, který studentům přiblíží konkrétní probírané téma. Vytvořené scénáře obsahují doplňující úkoly, které jsou určeny pro samostatnou práci studentů. Pro vyučující jsou k těmto úkolům připraveny samostatné soubory, které shrnují jejich správné řešení. Práce začíná teoretickým popisem použitých síťových protokolů. Nejdříve je popsán model TCP/IP a následně pod něj spadající protokoly, a to hlavně ty, které se vyskytují ve vícero vytvořených scénářích, jako například protokoly TCP, UDP nebo DNS. Jsou zde také popsány programy a aplikace, které jsou využity při vypracovávání scénářů. Mezi ty hlavní patří zejména program Wireshark a aplikace Klient DNS. Následuje kapitola, která se zabývá návrhy jednotlivých scénářů. Ty nastíní, čemu se dané scénáře věnují, co je jejich cílem a obsahují také soupis využitých protokolů, programů a utilit, které jsou v dané úloze využity. První scénář obsahuje úkoly založené na práci s překladem adres NAT a jeho současné spolupráci s dalšími protokoly, jako například již zmíněné TCP či UDP a nebo také protokoly ICMP a FTP. Druhý vytvořený scénář pracuje a analyzuje protokoly, které se snaží zabezpečit překlad doménových jmen. Konkrétně jde o rozšíření DNSSEC a o protokol DoH. Třetí scénář se zaměřuje podrobněji na funkci rekurzivních serverů při DNS a DNSSEC komunikaci. Poslední vytvořený scénář vysvětluje plánování a přidělování adresního prostoru a soustřeďuje se na směrovací tabulky a NAT překlad.
The aim of this thesis is to design and create scenarios that will be used by students as a basis for laboratory exercises in a course that focuses on communication technologies. These scenarios also need to be accompanied by a theoretical introduction that will introduce the topic under discussion to the students. The created scenarios contain additional tasks that are intended for individual work of students. For the teachers there are prepared separate files summarising the correct solution of these tasks. This thesis starts with a theoretical description of used network protocols. First the TCP/IP model is described and then the protocols that belong to this model. The main ones are those that occur in multiple created scenarios, such as TCP, UDP or DNS. The programs and applications that are used in the scenarios are also described. The main program is Wireshark and also the application called Klient DNS. This is followed by a chapter that deals with the drafting of each scenario. The drafts outline what the scenarios goals are. The drafts also list the protocols, programs, and utilities that are used in the exercise. The first scenario contains tasks based on Network Address Translation and its interaction with other protocols, such as the previously mentioned TCP, UDP, and also ICMP and FTP protocols. The second created scenario is dealing and analyzing protocols that try to secure the translation of domain names. Specifically, the DNSSEC extension and also the DoH protocol. The third scenario is focusing more in detail at the function of recursive servers in DNS and DNSSEC communication. The last created scenario explains the planning and allocation of the address space, where again the NAT topic is encountered and the function of routing tables is also explained here.
Description
Citation
ŠÍMA, J. Nové scénáře s programem Wireshark v komunikačních technologiích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Šeda (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Musil (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta diplomové práce: -Bylo by možné ve Vašem případě vytvořit simulační scénář zabývající se NAT i s IPv6 adresací? -Vypracované simulační scénáře jsou dle mého názoru velmi rozsáhlé. Byla časová náročnost simulačních scénářů testována nezávislým studentem nebo kolegou? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO