Vícekanálové polarizační optovláknové senzory ve vlnové multiplexní technice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá sestavením a možnostmi optovláknového senzorického systému s využitím 100 GHz hustého vlnového multiplexu (DWDM) při použití standardních jednovidových komunikačních vláken. V úvodu jsou rozebrány potřebné teoretické znalosti. Cílem je návrh senzoru narušení teplotního pole se vzdáleným buzením a detekcí. Praktická část obsahuje návrh a sestavení měřícího pracoviště. Dále jsou uvedeny výsledky jednotlivých měření, které jsou v závěru porovnány a vyhodnoceny.
The diploma thesis deals with the optical fiber sensor system assembly and its possibilities using 100 GHz wavelength multiplexing (DWDM), when using standard single-mode communication fibers. In the introduction, the necessary theoretical knowledge is discussed. The aim of the work is to design a temperature field violation sensor with remote excitation and detection. The practical part of the thesis contains the design and assembly of the measuring workplace. Also, the results of each measurement are presented, and at the end, they are compared and assessed.
Description
Citation
ŠVEHLÍK, M. Vícekanálové polarizační optovláknové senzory ve vlnové multiplexní technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Nevlud (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jaká je výhoda vámi popsaného polarizačního senzorového řešení oproti senzorům s využitím braggovských mřížek (FBG)? Lze uskutečnit měření multiplexu s využitím polarizačního senzoru i na jiných vlnových délkách? Otázky komise: Jaká je závislost mezi měřenou teplotou a výkonem? Proč jsou na uvedených obrázcích znázorněné kmity? Jaký je důvod jejich vzniku? V jaké periodě byly hodnoty měřeny? Pokuste se vysvětlit jakou důležitou informaci z grafů vyčteme? Zkoušel jste i jiné metody rušení? Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise nebyly zodpovězeny správně popřípadě neůplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO